SGLT2 инхибиция и симпатикова нервна активност при захарен диабет тип 2

Автор: Димова, Румяна Б.

Катедра по Ендокринология, Медицински Университет, София

Резюме:
SGLT2 инхибиторите увеличават бъбречната глюкозна екскреция и по този начин намаляват глюкозните нива на гладно и постпрандиално. Ефектите на SGLT2 инхибицията надхвърлят тези върху гликемичния контрол и също така са свързани с индуциране на хемодинамични промени, които подобряват сърдечно-съдовата и бъбречната функция при хора със захарен диабет тип 2. Точните механизми, които обуславят кардио-протективната роля на SGLT2 инхибиторите все още не са напълно изяснени. Настоящият обзор е фокусиран върху потенциалната връзка между SGLT2 инхибицията и ефектите є върху симпатиковата нервна активност като вероятен механизъм за сърдечно-съдова протекция при захарен диабет тип 2.

Ключови думи: захарен диабет тип 2, симпатикова нервна активност, бъбречна функция, SGLT2 инхибитори

Изтеглете целия брой 4/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?