Скрининг за езофагеална патология при болни от захарен диабет тип 1

Брой: 3/1999

Автор: М. Атанасова, А. Протопопова, А. Коева, И. Коцев, А. Клисарова*, А. Свракова**, Медицински университет – Варна, Катедра по ендокринология и гастроентерология, * Катедра по рентгенология и радиология, ** Катедра по неврология

Абстракт:
 
Все още няма достатъчно проучвания върху мотилитетните нарушения на гастроинтестиналния тракт, в частност на хранопровода, развиващи се в рамките на диабетната вегетопатия. Ние си поставихме за цел: да установим честотата и видовете на хранопроводна патология при болни от захарен диабет (ЗД) тип 1; да потърсим корелацията между установената хранопроводна патология и периферната полиневропатия при ЗД тип 1; да потърсим корелацията между хранопроводната патология и гликемията при ЗД тип 1. Материал: Изследвани са общо 27 души, болни от ЗД тип 1. От тях: с прояви на полиневропатия – 15; без полиневропатия – 12.

Методи: Анамнеза по стандартизиран въпросник; фибро-езофаго-гастро-дуоденоскопия; щипкова и четкова биопсия за стандартно хисто- и цитоморфологично изследване + изследване за инфекция с Candida и Helicobacter pylori (HP); динамична сцинтиграфия с Тc – 99 m – пертехнетат, за проследяване на евакуацията на течен болус от хранопровода; неврологично изследване + електромиография за преценка наличието на полиневропатия; лабораторно изследване – кръвнозахарен профил, йонограма, НbА1c.

Резултати: Ендоскопски и морфологично хранопроводна патология се установява при 20 (74%) от болните. При 66% тя е свързана с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Кандидозен езофагит има при 2 болни (7,4%). HP инфекция в хранопровода не е установена. Сцинтиграфски са изследвани 8 души, като при 5 (62,5%) се установява нарушена транспортна функция на хранопровода. В групата с полиневропатия хранопроводна патология се намира в 80% от случаите, в тази без полиневропатия – 66%. Езофагит II до IV степен се наблюдава при 3 от болните с новооткрит ЗД без полиневропатия и при 2 от тези с полиневропатия и давност на ЗД под 5 г. Средната кръвна захар на гладно при пациентите с хранопроводна патология е 11,5 ± 2,0, а след нахранване – 14,9 ± 2,5. НbА1с е 10,3 ± 2,1. Симптоми от храносмилателния тракт липсват при 25 % от пациентите с хранопроводна патология, а в 20% се наблюдават ати-пични симптоми.

Изводи: ГЕРБ със или без езофагит е най-често срещаната хранопроводна патология при болни от ЗД тип 1; симптомите на ГЕРБ са слабо проявени или липсват в 25% от болните; в 10-20% от случаите е налице атипична симптоматика – хронична кашлица, некардиална гръдна болка; хранопроводната патология при ЗД тип 1 не корелира с давността на заболяването, както и с проявите на периферна полиневропатия; хранопроводната патология при ЗД тип 1 корелира с контрола на гликемията

Ключови думи: захарен диабет тип 1, хранопроводна патология, ГЕРБ, гликемия, полиневропатия.

Изтеглете целия брой 3/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?