Специфика в терапевтичния алгоритъм при дентално лечение на пациенти със захарен диабет

Автор: Чешмеджиева, Aтанаска Й.1, Тотомирова, Цветелина Ц.2, Арнаудова, Мила В.2, Григоров, Недялко Б. 3, Насева, Емилия К.4

1. Катедра Очни болести, УНГ болести и Орална хирургия, ВМА, София
2. Клиника Ендокринология и болести на обмяната, ВМА, София
3. Отделение Mедицинско осигуряване на специфична дейност, ВМА, София
4. Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София

Резюме: Захарният диабет (ЗД) е едно от най-разпространенитe социално значими заболявания. Хората, живеещи със ЗД, трябва да полагат ежедневни грижи за контрола на заболяването си, да поддържат баланс между правилно хранене, физическа активност и прилаганото лечение, както и регулярно да посещават съответните специалисти за уточняване на състоянието им. На фона на това заболяване често се развиват други съпътстващи болестни състояния, изискващи допълнителна намеса.

Цел: Да се представят особеностите в протичането на някои патологични състояния в устната кухина при пациенти със ЗД, нуждаещи се от дентално лечение, както и специфични аспекти в лечебния алгоритъм на поведение.

Материал и методи: Разглеждат се пациентите, преминали през отделението по Орална хирургия при Военномедицинска акдемия, гр. София, за период от 5 г.: от 2014 г. до 2018 г. Използваните от нас методи са основно клинични – анамнестични данни, обективен интра- и екстраорален преглед.

Резултати: За разглеждания период хирургическа интервенция е предприета при 5 733 пациенти, от които 426 (7,4%) са със ЗД. Броят на оперираните пациенти със съпътстващ ЗД прогресира в годините. От общия брой 426 болни със ЗД, 420 от тях са били оперирани при стойност на кръвната захар до 9 mmol/l. Приблизително 25% от групата на тип 1 ЗД и над 70% от пациентите с тип 2 ЗД са показали сутрешно предоперативно ниво на контрол на кръвната захар между 5,5 и 8 mmol/l.

Заключение: При коректно спазване протоколите на работа, съвместен подход и адекватна колаборация между оралния хирург и наблюдаващия ендокринолог, пациенти със ЗД, дори и тези с неоптимален контрол, биват успешно санирани – без риск за развитие и поява на локални или общи усложнения.

Ключови думи: пикочна киселина, остеопороза, фрактури, оксидативен стрес

Изтеглете целия брой 1/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?