Сравнение на сцинтиграфски образи с различни радиофармацевтици – 99мТс MIBI и 99мТс Tetrofosmin при един и същ пациент с първичен хиперпаратиреоидизъм

Брой : 2/2017

Автор: Ботушанова, Албена Д.1, Ботушанов, Николай П.

1 Катедра Клинична Онкология, Секция Нуклеарна медицина – МУ Пловдив
2 Втора катедра по Вътрешни болести, Секция Ендокринология и болести на обмяната – МУ Пловдив

Резюме:
Представяме случай на жена на 56 годишна възраст с установени параклинични и клинични данни за първичен хиперпаратиреодизъм и неус- пешно предшестващо оперативно лечение. По- ради високи стойности на калций 2,71 mmol/l, ПТХ 273,6 pg/ml, долнограничен фосфор 0,78 mmol/l и липсата на УЗД и МРТ данни за наличие на патологично променени паращитовидни жле- зи, при пациентката се проведе едноизотопна двуфазова сцинтиграфия на паращитовидни жлези с 99mТс-Tetrofosmin, съчетан с ранна SPECT техника. Липсваха сцинтиграфски данни за зона на остатъчна активност в областта на шията и медиастинума, които да се свържат с хипер- функциониращ паращитовиден аденом. Пет месеца по-късно пациентката беше из- пратена повторно за сцинтиграфия на паращи- товидни жлези поради покачване на стойности- те на серумния калций − 2,92 mmol/l и на ПТХ – 334,6 pg/ml и засилване на клиничните оплаква- ния. На проведената едноизотопна двуфазова сцинтиграфия с 99mТс-MIBI съчетана с ранна SPECT техника се визуализира фокус натрупващ радиомаркера, разположен в дясно на шията на ранните SPECT образи и на късните планарни об- рази, суспектен за паращитовиден аденом. При последвалата оперативна интервенция е отст- ранен аденом на долна паращитовидна жлеза в дясно, доказан хистологично и съвпадащ със сцинтиграфската находка. Този случай дава възможност да се сравнят два скена с различни радиофармацевтици в хода на развитие на ПХПТ при един и същи пациент. Различни фактори могат да обяснят конверсия- та от първоначално негативен в позитивен скен. При сцинтиграфията с 99mТс -MIBI и 99m Тс- Tetrofosmin са налице редица фактори от биоло- гично и техническо естество, които повлияват тяхното натрупване от паращитовидните аде- номи и потенциално могат да повлияят чувст- вителността и специфичността на метода.

Ключови думи: първичен хиперпаратиреоидизъм, сцинтиграфия, 99mTc – sestamibi, 99mTc-tetrofosmin

Изтеглете целия брой 2/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?