Стресова хипергликемия при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт

Брой : 3/2018

Автор:Янева, Жанета А.1, Бояджиева, Мила Б.1, Христозов, Кирил К.1, Цалта-Младенов, Михаел Е.2

1Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна,
2Клиника по Неврология, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна

Адрес за кореспонденция: д-р Жанета Янева

Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна Варна 9000, ул. “Христо Смирненски” 1

e-mail: janeta_atanasova@abv.bg

Резюме:
Хипергликемията при хоспитализация по повод критични заболявания (стресова хипергликемия, СХ) се дефинира най-често като кръвна глюкоза (КГ)≥7,8 mmol/l при пациенти без известен захарен диабет (ЗД). СХ е често срещана при остър исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) и варира между 8-35%. Повечето проучвания показват по-голяма честота на заболеваемост и смъртност при СХ, отколкото при нор- мална КГ.

Цел: Да се изследва ретроспективно разпространението на фатален изход при пациенти с остър ИМИ съобразно КГ при приемане, както и да се потърсят възможни асоциирани фактори.

Материали и методи: За периода м. май 2016 г. – м.април 2017 г. изследвахме всички хоспитализира- ни пациенти с остър ИМИ в интензивно неврологично отделение. Кохортата от 555 пациенти беше разделена на три групи – със СХ, с тип 2 захарен диабет (Т2ЗД) и с нормогликемия (НГ).

Резултати: Със СХ бяха 20,9% от изследваните. Фатален изход се установи при 143 пациенти – 32,76%, 33,80% и 19,05%, съответно в групите със СХ, Т2ЗД и НГ. Интересно, пациентите със СХ показаха най-висок левкоцитен брой, както и положителна асоциация между нивото на левкоцитите с тежестта на нефатален ИМИ. Очаквано, преживелите във всички групи бяха на по-млада възраст от починалите, но показаха по-високо ниво на общ и LDL–холестерол. Установихме значимо по-високо ниво на СХ при умерения по тежест нефатален инсулт спрямо лекия, но не намерихме допълнително покачва- не на СХ със задълбочаване тежестта на инсулта.

Заключение: Сходният дял починали пациенти в групите със СХ и Т2ЗД, значимо по-голям от този при НГ, предполага асоциация на хипергликемията с повишен риск от фатален изход.

Ключови думи: стресова хипергликемия, остър исхемичен мозъчен инсулт, смъртност

Изтеглете целия брой 3/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?