Субклиничен хиперкортизолизъм при пациенти с хипофизарни инциденталоми

Брой : 4/2018

Автор: Нанкова, Анелия Б., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З.

Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Резюме: Субклиничният хиперкортизолизъм (СХ) е патологично състояние, което се характери-зира с биохимични и хормонални данни за хипер-кортизолизъм при липса на клинични симптоми, характерни за класическия синдром на Кушинг. Дели се основно на 2 форми- АКТХ-зависима (хи-пофизарна) и АКТХ-независима (надбъбречна). АК-ТХ-зависимата форма или субклиничната болест на Кушинг (СБК) се характеризира с лека авто-номна секреция на АКТХ и обикновено се открива в случаите на диагностично уточняване за хор-монална свръхсекреция на хипофизарни инциден-таломи (ХИ). На практика системен скрининг за субклиничен АКТХ-зависим хиперкортизолизъм не се препоръчва в съвременните гайдлайни, поради противоречивите данни относно епидемиоло-гичната и клинична значимост на това състоя-ние. СХ основно се свързва с надбъбречните инциденталоми, при които честотата достига 30%. Според оскъдните литературни данни честотата на СБК при болни с ХИ се оценява на около 5%, т.е. значително по-висока от до скоро предполагаемата. Задълбочаването на познания-та за СХ е важно, тъй като пациентите показ-ват болестност, смъртност и хронични услож-нения съпоставими с тези при болните с изявен синдром на Кушинг. Най-честите съпъстващи заболявания (артериална хипертония, инсулинова резистентност, захарен диабет тип 2, затлъстяване, остеопороза) в голяма част от случаите показват пълно или частично обратно развитие след навреме поставена диагноза и подходящо терапевтично поведение. При голяма част от пациентите със СБК се прилага медикаментозно лечение. Транссфе-ноидалната аденомектомия, от друга страна, е метод на избор при пациенти с обусловени от хиперкортизолизма заболявания. Все още липсва единно становище по отношение на терапевтичния подход, честотата и продължителността на проследяване на тези болни.

Ключови думи: синдром на Кушинг, субклиничен хиперкортизолизъм, хипофизарни инциденталоми.

Изтеглете целия брой 4/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?