Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус към миокардните нарушения

Автор: Лозанов, Боян Стоянов1

1. Аджибадем Сити Клиник Токуда болница, Клиника по Вътрешни болести

Резюме: Хипотиреоидизмът е самостоятелен рисков фактор за атеросклероза и ИБС, съпоставим със захарния диабет и затлъстяването. Функционални и клетъчно-молекуларни нарушения в миокарда и съдовете се доказват не само при манифестния, но също при субклиничня и интрацелуларния (тъканен) хипотиреоидизъм, характеризиращи се със серумни нива на тиреоидните хормони близки до референтните граници. По-нови проучвания върху голям клиничен материал установяват повишена честота на предсърдно мъждене (AF) при горно-граничен свободен Т4 (FТ4). Изчисленият релативен риск за AF е 40% по-висок когато FТ4 е в горния квартил на референтните граници при нормален ТСХ (Rotterdam Study). На това основание препоръките на Американска Сърдечна Асоциация (АНА) от 2018 г. изискват във всички случаи с AF да бъдат успоредно изследвани ТСХ и FТ4. Честотата на AF при изявен хипотиреоидизъм е по-висока в сравнение със същата при еутиреоидни лица и е сравнима с тази при субклиничен хипертиреоидизъм. При пациенти със захарен диабет, затлъстяване, гладуване, стресови и инфекциозни фактори трансмембранният транспорт на тиреоидните хормони и клетъчната конверсия на Т4 в Т3 са частично блокирани, което обуславя интраклетъчен хипотиреоидизъм при нормални серумни нива на ТСХ, FТ4 и FТ3. В тези случаи се доказва относително по-високо ниво на “reverse T3”, който се конкурира за Т3–нуклерните рецептори., но е биологично неактивен. При най-изявените форми може да се развие “Low T3 syndrome” или “Sick syndrome” с миокардна недостатъчност, ритъмно-проводни и хемодинамични нарушения, изискващи комбинирана заместителна терапия с Т4 и Т3. При 22% от възрастните пациенти с ИБС и субклиничен хипотиреоидизъм без заместителна хормонална терапия се установява тиха миокардна исхемия и авансиране на атерогенезата. Това изисква насочена и прецизна диагностика и лечение в рисковите и суспектните случаи.

Ключови думи: тъканен хипотиреоидизъм, атеросклероза, исхемична болест на сърцето, синдром на ниския Т3

Изтеглете целия брой 1/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?