Терапевтични възможности при пациенти с активна тиреоид-асоциирана офталмопатия

Брой : 2/2018

Автор: Стойнова, Мария А., Шинков, Александър Д., Ковачева, Русанка Д.

Клиника по Tиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”

Клиничен център по Eндокринология и Геронтология, Медицински факултет,

Медицински университет, София

Резюме:
Тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО) е автоимунно заболяване на ретроорбиталните меки тъкани, етиопатогенетично свързано с тиреоидния автоимунитет.

Клиничните прояви са разнообразни, като съобразно характера и тежестта им ТАО се разделя на лека, умерено-тежка до тежка и застрашаваща зрението TAO. Докато леките форми често имат спонтанна благоприятна еволюция, тежките нерядко се оказват терапевтичнo предизвикателство, изискващо мултидисциплинарен подход.

Настоящите терапевтични възможности за лечение на активна ТАО включват: контрол на рисковите фактори, локално лечение, някои антиоксиданти и неспецифична имуносу- пресивна терапия. Средство на първи избор сред имуносупресивните агенти са глюкокортикоидите, като високо-дозовата венозна пулс терапия е с доказана добра ефективност и оптимално съотношение полза/риск. Липсата на терапевтичен отговор в около 20-30% от случаите и рецидивите в хода и след приключване на глюкокортикоидния курс определят нуждата от използване на алтернативни методи.

Най-често прилаганата терапия от втора линия е ниско-дозовата фракционирана орбитална радиотерапия. Наскоро утвърдени терапевтични варианти са Ритуксимаб и Циклоспорин в комбинация с перорални глюкокортикоиди.

Конвенционалните лечебни схеми рядко довеждат до пълно обратно развитие на офталмопатията. При достигната ремисия на заболяването остатъчните очни прояви подлежат на коригиращо хирургично лечение.

Съвременните познания за патогенезата на ТАО, а именно доказването на ключова роля на някои фактори и цитокини в инициирането и поддържането на ретроорбиталното възпаление (TSH-рецепторни антитела, IGF-1-рецепторен сигнален път, IL-6, TNF-alpha, PDGF), са в
основата на разработването на нови, по-специфични таргетни терапии. Последните са обещаваща перспектива за oптимизиране на
лечението и подобряване на прогнозата на пациентите с ТАО.

Ключови думи: тиреоид-асоциирана офталмопатия (ТАО), глюкокортикоиди (ГК), орбитална радиотерапия (ОР)

Изтеглете целия брой 2/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?