ThyPRO-39bg: Лингвистично валидиране на специфичния за тиреоидни заболявания въпросник за качество на живот ThyPRO-39

Брой 1/2007

Автор: Геренова, Жулиета Б.1 , Watt Torquil2 , Диманова, Боряна Д.3
1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”, Тракийски Университет, Стара Загора, България, 2 Катедра по медицинска ендокринология, Университет Копенхаген, Болница Ringhospitalet, Копенхаген, Дания, 3 Катедра по психология и чужди езици, Медицински Университет, Тракийски Университет, Стара Загора, България

Резюме:

Увод: В клиничната практика от нарастващо значение е оценката на качеството на живот на пациенти с различни заболявания, както и на ефекта от провежданото лечение върху различни ас- пекти от здравния статус, ежедневния и социалния живот на хората. Използват се въпросници, от- читащи качеството на живот при хора с различни хронични заболявания, каквито са например SF-36 и EQ-5D, но все по-голям интерес представляват въпросници, свързани със специфичните характе- ристики на конкретното заболяване. Целта на настоящето изследване е да се преведе и лингвистично валидира на български език, на въпросника ThyPRO-39. Материал и методи ThyPRO е специфичен за пациентите с тиреоидни заболявания въпросник за качество на живот. Неговата кратка версия – ThyPRO-39 е от особен интерес, тъй като освен че е специфичен за пациенти с доброкачествени тиреоидни заболявания, той също така е бърз и лесен за приложение. Резултати Извършено е лингвистично валидиране на въпросника ThyPRO-39 на български език според утвърдените правила. Заключение: Препоръчваме широкото приложение на ThyPRO-39bg сред българските пациенти с доброкачествени тиреоидни заболявания, което би дало по-задълбочена оценка за възможните нару- шения на качеството на живот и повлияването им от прилаганата терапия.

Ключови думи:  доброкачествени тиреоидни заболявания, качество на живот, въпросник.

 

Изтеглете целия брой 1/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?