Тиреоидна дисфункция по време на бременност – определяне на триместър-специфичен референтен интервал за тиреостимулиращ хормон моноцентров анализ

Автор: Яначкова, Веселина Е.1, Бочев, Иван М. 1, 2, Щерев, Атанас Д.1

1. Медицински комплекс “Д-р Щерев”, София, България
2. Институт по Биология и имунология на размножаването, Българска Академия на Науките, София, България

Резюме: Бременността е състояние, водещо до съществени промени в регулацията, метаболизма и съответно нивата на тиреоидните хормони. Промените в тиреоидната функция при бременни в сравнение с небременни жени, е причина да бъдат приети т.нар. триместър-специфични нива на тиреостимулиращия хормон (ТSH). Разликите между различните популации по отношение на етнос, социално-икономически аспекти, йодна профилактика, показва необходимост от създаване на триместър–специфични норми за нива на тиреоидните хормони при жените в репродуктивна възраст за съответния регион.

Цел: Да се определят долна и горна триместър-специфична референтна граница на ТSH при бременни пациентки в първи, втори и трети триместър, забременяли и завършили успешно бременнността без фонова терапия с тироксин.

Материал и методи: Представя се моноцентров ретроспективен анализ, за който е използвана електронната база данни на САГБАЛ “Д-р Щерев”. За анализа са използвани данните на 130 пациентки, родили в болницата през 2017 г., при които е изследвана тиреоидна функция във всеки триместър на бременността. За определяне границите на референтната област на TSH е приложен методът на персентилите с използване на процедура на зареждане (bootstrapping), съобразно препоръките на International Federation of Clinical Chemistry (IFCC). Анализът на данните е извършен посредством специализирания програмен продукт RefVal 4.11 (HE Solberg, Oslo, Norway).

Резултати: Установените триместър-специфични референтни интервали за ТСХ се различават от фиксираните граници, препоръчани от Американската Тиреоидна Асоциация (АТА). Следването на съответните установени интервали би променило съществено поставянето на диагноза и съответно необходимостта от провеждането на терапия в хода на бременността при голяма част от бременните пациентки.
Яначкова

Ключови думи: тиреоидна дисфункция; бременност; триместър-специфичен ТСХ референтен интервал.

Изтеглете целия брой 1/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?