Въздействие на усложненията върху свързано със здравето качество на живот при пациенти със захарен диабет тип 2

Брой : 1/2018

Автор: Левтерова, Боряна А., Орбецова, Мария М., Димитрова, Донка Д., Левтеров, Георги Е.

Катедра по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, МУ, Пловдив

Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински факултет, МУ, Пловдив

АСИП МДЦ “Каспела”, УМБАЛ “Каспела”

Резюме:
Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) е хронично метаболитно заболяване и заедно с неговите усложнения представлява сериозен медицински, социален и икономически проблем. Целта на настоящото проучване e да измери въздействието на усложненията и прилаганата терапия върху качеството на живот, свързано със здравето, при пациенти със ЗДТ2.

Материали и методи: Проведе се срезово анкетно проучване сред 540 пациенти със ЗДТ2. Качеството на живот се оцени с българската версия на Одит на зависимото от диабета качество на живот.

Резултати: ЗДТ2 оказва отрицателно въздействие върху “настоящото” качество на живот при 36,7% от участниците. Общо 95,5% вярват, че качеството им на живот би било по-добро, ако нямат диабет. Пациентите с дългосрочни усложнения съобщават за по-лошо “настоящо” качество на живот (по-голямо отрицателно въздействие) от тези без усложнения (ρ =-1,13, р=0,007). Пациентите на инсулин отчитат по-силно негативно въздействие в домейна “качество на живот без диабет” (ρ =-0,98, ρ =0,048).

Заключение: Присъствието на дългосрочни усложнения се свързва с понижени резултати във всички аспекти на качеството на живот при пациентите със ЗДТ2. Пациентите с голяма давност на заболяването, с дългосрочни усложнения и на терапия с инсулин се нуждаят от персонализиран подход и подкрепа, предоставяни от мултидисциплинарен екип, за да управляват оптимално своето състояние. Правилното управление на диабета е един от основните начини за повишаване качеството на живот на тези пациенти.

Ключови думи: захарен диабет тип 2, усложнения, Свързано със здравето качество на живот, Одит на зависимото от диабета качество на живот

Изтеглете целия брой 1/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?