Витамин В12 статус в българска популация пациенти със захарен диабет тип 2

Автор: Чакърова, Невена Я.1, Димова, Румяна Б.1, Минчева, Росица С.2, Грозева, Грета Г.1, Тодорова, Ани С.1, Сердарова, Мина С.1, Танкова, Цветалина И.1

1. Катедра по Ендокринология, Клинка по Диабетология, Медицински Университет, София
2. Клинична лаборатория, МБАЛ Самоков

Резюме:

Цел: Целта на проучването е да се изследва нивото на витамин В12 в българска популация пациенти със захарен диабет тип 2.

Материал и методи: Изследвани са 308 пациенти (170 мъже и 138 жени), на средна възраст 60,3±10,4 г. и среден ИТМ 32,0±5,9 кг/м2. Витамин В12 е изследван в серум по ензимносвързан имуносорбентен метод.

Резултати: Дефицит на витамин В12 се установява при 34% от изследваната популация, ниско-нормални нива – при 28%, и нормални нива – при 38%. С дефицит на витамин В12 са 37,7% от пациентите, приемащи метформин и 18% от неприемащите метформин. Средното ниво на витамин В12 в групата с прием на метформин е 178 pmol/l, а в групата без прием – 235 pmol/l (p=0,006). Нивото на витамин В12 корелира със средната доза на метформин (r=-0,18, p=0,005) и не корелира с продължителността на прием. Всяко покачване на дозата на метформин с 250 мг, увеличава риска за В12 дефицит с 15% (р=0,005).

Изводи: Около една трета от пациентите със захарен диабет тип 2 са с дефицит на витамин В12, а друга една трета е с ниско-нормални нива, което не изключва дефицит. Дефицитът на витамин В12 е два пъти по-чест при пациентите, приемащи метформин. Основният фактор, свързан с дефицит на витамин В12, е дозата на метформин.

Ключови думи: витамин В12, метформин, захарен диабет тип 2

Изтеглете целия брой 3/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?