Влияние на хипогонадизма върху костните промени при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий

Брой: 4/1999

Автор: Е. Кумчев, С. Симеонов*, Р. Димитрова**, С. Цветкова***, Е. Енчев*, Д. Димитраков, Висш медицински институт- Пловдив Клиника по нефрология *Клиника по ендокринология **Катедра по клинична лаборатория * * * Катедра по рентгенология

Абстракт:
 
Целта на проучването е да се оцени влиянието на хипогонадизма върху ранните костни промени при болни с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) в преддиализен стадий. Проучени са 69 болни – 38 жени (42,5 ± 2,8 г.) и 31 мъже (47,3 ± 2,5 г.), с хронична бъбречна недостатъчност. При всички е изследван серумен креатинин, общ калций, серумен фосфор, алкална фосфатаза, фоликулостимулиращхормон (ФСХ), естрадиол и интактен паратхормон. Проведена е двойно-енергийна остеодензитометрия на апарат „Lunar" и компютър-томографска остеометрия. При пациентките с хипогонадизъм (n = 22) ФСХ е 96,92 ± 16,75 IU/I, а нивото на естрадиола – 102,02 ± 31,81 pmol/l. При 14 (63,64%) от хипогонадните жени се установяват различни по степен костни промени, а 8 нямат костна патология. От изследваните мъже 11 са с данни за хипогонадизъм (ФСХ – 18,13 ± 6,41). От хипогонадните мъже при 8 са установени различни по степен костни промени, без да се установи влияние на гонадната дисфункция върху тях.

Заключение. При хипогонадни жени с начална ХБН се установяват по-често костни промени в сравнение с нормогонадни. При пациентки с напреднала ХБН няма достоверна разлика в честотата на костните лезии, но преобладават случаите с остеопороза. При мъжете уремици не се установява разлика в честотата и степента на костните промени, зависеща от гонадната им функция.

Ключови думи: хипогонадизъм, остеодензитометрия, хронична бъбречна недостатъчност, ренална остеодистрофия.

Изтеглете целия брой 4/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?