Влияние на тиреоидната дисфункция върху молекулярните маркери на костния обмен и WNT инхибиторите SCLEROSTIN и DICKKOPF 1

Автор: Митева, Мария Ж. 1, Орбецова, Мария М. 1, Нончев, Боян Ив. 1, Давчева, Деляна М2.

1. Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински факултет
2. Катедра по Клинична лаборатория, Фармацевтичен факултет, Мeдицински Университет, Пловдив

Резюме:

Молекулярните механизми на действие на тиреоидните хормони (TХ) върху костта са комплексни и само от части изяснени. Взаимодействието на различни тиреоид рецепторни (ТР) изоформи медиира ефектите на TХ върху костта. TХ играят основна роля за ендохондралната осификация, за растежа и развитието на скелета и за поддържане на костната маса. Установи се, че ТСХ действа като директен регулатор на костното ремоделиране чрез активиране диференциацията на остеобластите и инхибиране на костната резорбция. Wnt сигналният път се разглежда като основен регулатор на костното формиране и регенерация и участва в асоциираната от тиреоидните хормони костна загуба. В скорошни проучвания се изследва регулацията на Wnt сигналния път, в частност неговите инхибитори, Dickkopf 1 и склеростин, при тиреоид-асоциираната костна болест. Представяме преглед на действието на TХ върху костта и влиянието на тиреоидната дисфункция върху скелета с акцент върху молекулярните взаимодействия между TХ и костните клетки.

Ключови думи: тиреоидна дисфункция, тиреоид-асоциирана костна болест, Wnt сигнален път, Dickkopf 1, склеростин

Изтеглете целия брой 3/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?