12-14 октомври 2023, XII ти Национален конгрес по ендокринология, Българско дружество по ендокринология, Гранд хотел Пловдив

XII National Congress of Endocrinology, Bulgarian Society of Endocrinology

 

Изисквания за резюме за участие в Национален конгрес

по ендокринология, 12-14 октомври 2023г., Гранд хотел Пловдив

 

Изисквания за резюме за участие в Национален конгрес по ендокринология, 12-14 октомври 2023 г., Гранд хотел Пловдив

 

За участие в Националния конгрес по ендокринология с представяне на дадена тема трябва да се кандидатства с резюме, отговарящо на следните изисквания: единствен параграф; структура Въведение, Цели, Материал и методи, Резултати, Заключение; шрифт Times New Roman, размер 11 пункта, интервал „single-spaced“; мерни единици в система SI; максимум 350 думи, във формат MS Word  (.doc или .docx) и да се изпрати по електронен път на български и английски език на посочен от организаторите Е-мейл адрес.

Да се стандартизира изписването на заглавието, авторите и институцията им по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ – размер 12 пункта, удебелени главни букви, в средата на реда

Фамилно име ИНИЦИАЛИ1, Фамилно име ИНИЦИАЛИ2, Фамилно име ИНИЦИАЛИ3

 Клиника, Факултет, Университет, град

Представящ автор – подчертано име

 

Под този текст да се посочат автор за контакт (име, Е-мейл адрес) и желаната форма за представяне – устно съобщение или постер (част от постерите при техническа възможност могат да се представят устно в рамките на 3-5 минути в допълнителна сесия).

Специална комисия ще обсъди и класира заявените резюмета според актуалност/значимост на материала и спазване на горепосочените изисквания, като ще определи и съответната форма за представяне.

Срок за изпращане на резюмета: от 01.03.2023, 0:00 ч. до 30.06.2023, 23:59 ч..

Авторите ще бъдат уведомени за резултата/одобрението на резюметата с допълнителни уточнения по представянето им по електронен път до 20.07.2023 г.

Изпратете абстракта си на мейл-адрес: anmarbor@abv.bg

 

Ръководство на БДЕ

 

 
XII National Congress of Endocrinology, Bulgarian Society of Endocrinology

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?