Първичен алдостеронизъм и други форми на автономна алдостеронова секреция – нови диагностични подходи

Автор: Каменова, Теодора К., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З.

Катедра по Ендокринология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София
Постъпване: 29. 01. 2024 / Приемане: 31. 01. 2024

Резюме:

Първичният алдостеронизъм (РА) е най-честата форма на ендокринна хипертония. В последните години се натрупаха доказателства за съществуването не само на изявени, но и на субклинични форми на първичен алдостеронизъм, т.нар. “автономен алдостеронизъм”. При автономния алдостеронизъм е налице континуум на алдостеронова свръхпродукция, варираща от слабо до силно изявена. Минералокортикоидният рецептор се активира в различна степен спрямо нивото на алдостерона, което води до широк спектър от промени в кръвното налягане (от нормотония до резистентна хипертония). Неразпознатият алдостеронизъм се свързва с по-висок риск от сърдечно-съдови, нефрологични и метаболитни усложнения. Диагностиката на РА включва провеждане на скрининг, потвърдителен тест и изясняване формата на заболяването (едностранна или двустранна). До момента като скринингов тест е утвърдено съотношението алдостерон/ренин (ARR). Четирите потвърдителни теста (перорално и инфузионно обременяване с натрий, супресионен тест с флудрокортизон и каптоприлов тест) се счита, че са с еднаква диагн стична стойност. Именно това насочва вниманието към нови скринингови и диагностични тестове, които биха се отличили с по-добра чувствителност и специфичност. Разграничаването на едностранна от двустранна форма на РА става чрез компютърна томография (CT) на надбъбречни жлези и катетеризация на надбъбречните вени (AVS) – “златен стандарт” за определяне на подтипа. Доказването на РА и формата на заболяването определя терапевтичния подход. Навременното разпознаване е ключът към успешното контролиране на артериалната хипертония и метаболитните нарушения, което води до намалена сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност.

Изтеглете целия брой 1/2024

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?