Адипоцитокини и туморигенеза

Автор: Василев, Георги В.1*, Фейзуллова, Айлин Г. 1* 2, Орбецова, Мария М. 3

1 Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив
Медицински Факултет, Медицински Университет, София
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, Медицински Факултет, МУ, Пловдив
студент – Кръжок по Ендокринология, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив

 

Резюме:

Затлъстяването е добре познат и утвърден рисков фактор за развитие на онкологични заболявания и се асоциира с по-агресивно протичане и лоша прогноза при някои типове карциноми, като точните механизми, обясняващи взаимовръзката между наднорменото тегло и туморигенезата са в процес на усилено изучаване.

Доказа се, че мастната тъкан не е пасивно депо на триглицериди и енергия, а мощен метаболитно-активен ендокринен орган, регулиращ редица физиологични и патологични процеси в човешкото тяло чрез своите секреторни продукти – адипоцитокини. При нормални условия мастната тъкан е обилно васкуларизирана и оксигенирана, но при изразена хиперплазия с хипертрофия на адипоцити в определени участъци възникват хипоксия и развитие на хронично нискостепенно възпаление, промяна в секрецията на адипоцитокини и стероидни хормони, нарушена регулация на растежните фактори, инфилтрация с клетки на имунния отговор и ремоделиране на екстрацелуларния матрикс и околните тъкани. Хипоксичната микросреда, в съчетание с ефектите на основни адипоцитокини, създават благоприятни условия за туморна клетъчна пролиферация, тъканна инвазия и неоангиогенеза. Все повече съвременни проучвания доказват, че някои от адипоцитокините могат да окажат значително влияние върху растежа и метастазирането на редица широко разпространени карциноми.

В обзора са разгледани теориите за връзката между дисфункциониращата мастна тъкан при затлъстяване и развитието на малигнени процеси, както и някои данни от експериментални и клинични проучвания за влиянието на основни адипоцитокини и проинфламаторни фактори върху туморигенезата.

Ключови думи: затлъстяване, мастна тъкан, адипоцитокини, туморигенеза, онкогенен риск

Изтеглете целия брой 3/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?