Автоимунни коморбидности при тиреоидит на Хашимото и възрастта като фактор за изявата им

Автор: Троев, Димитър М., Кисова, Стефанка З., Орбецова, Мария М.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”,
Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив

 

Резюме:

Тиреоидитът на Хашимото (ТХ) в световен мащаб е най-разпространеното автоимунно заболяване на щитовидната жлеза във всяка възраст като честотата му се увеличава през последните десетилетия. Концепцията за автоимунна диатеза е широко застъпена и в редица проучвания е намерено, че лицата с автоимунни тиреоидни заболявания (АиТЗ) имат повишен относителен риск от развитие на полиавтоимунитет, по този начин подчертавайки ролята на споделената генетична предразположеност. Съчетаването на различни нетиреоидни автоимунни заболявания (НТАиЗ) при лицата с АиТЗ може да бъде обусловено и от други фактори като пол и възраст, специфични хромозомопатии, фактори от околната среда (степен на снабдяване с йод, инфекции, стрес), променен състав на чревния микробиот, които тригерират имунната модулация. Лицата с ТХ се представят с широк и разнороден спектър от симптоми, някои от които могат да се дължат не на самото заболяване, особено при еутиреоидно състояние, а на налични коморбидности, които трябва да се търсят целенасочено. ТХ влиза с различна честота в състава на автоимунните полигландуларни синдроми (АПС), като е основен за АПС тип 3.

Обзорът разглежда характеристиките на ТХ като прототип на органоспецифично автоимунно заболяване, при което фактори на околната среда и екзистенциални такива предизвикват развитието на имунен отговор срещу тиреоидни антигени при генетично податливи индивиди. ТХ е свързан с полигенетична чувствителност, като един от гените е HLA. Широко геномните асоциативни проучвания (GWAS) допълват списъка с локусите, свързани с HLA-системата, като гените PTPN22, CTLA4, FCRL3 и FOXE1 са открити при съчетания на автоимунни заболявания. Представени са проучвания, анализиращи най-честите автоимунни коморбидности при пациенти с ТХ, сравнени при различни възрастови кохорти, както и такива, изучаващи появата на тиреоиден автоимунитет при други НТАиЗ. Обзорът е насочен и към дискутиране ролята на календарната възраст като фактор за поява и обуславяне на клъстери от асоциирани автоимунни процеси при ТХ.

Ключови думи: автоимунни заболявания, тиреоидит на Хашимото, календарна възраст, коморбидности

Изтеглете целия брой 3/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?