Биохимични маркери на костния метаболизъм

Брой: 4/1998

Автор: С. Симеонов, Е. Кумчев*, Е. Енчев, С. Цветкова**, Висш медицински институт – Пловдив, Клиника по ендокринология, *Клиника по нефрология, **Катедра по рентгенология и радиология

Абстракт: 
 
През последните години в клиничната практика навлязоха редица неинвазивни методи за прецизиране на костния метаболизъм. Заедно с новите дензитометрични апарати, позволяващи по-точна оценка на минералното костно съдържимо, бяха разработени и внедрени редица биохимични маркери за обективизиране и динамична оценка на процесите на костното ремоделиране. Това са вещества (метаболити от колагенния разпад, проколагенни пептиди, неколагенни матриксови протеини, минерали, ензими), попадащи в кръвта в степен, пропорционална на костната резорбция, респ. формиране, т. е. серумните и уринните им нива корелират с процесите на костното ремоделиране, установено чрез хистоморфометрия и калциева кинетика.

Маркерите на костното формиране са остеокалцинът,  алкалната  фосфатаза  (обща  икостната й фракция), тип I проколагенен пропептид и някои нови недостатъчно проучени неколагенни ллатриксови протеини, а на костната резорбция – хидроксипролин, калциурия, пиридинолин и деоксипиридинолин, карбокси- и аминотерминалните телопептиди на тип I колаген, галактозилхидроксилизинът, тартарат резистентната кисела фосфатаза.

Съществуват редица методики за определянето им, но напоследък като точни и сравнително лесно изпълними се налагат ELISA-техниките. Повечето от маркерите са с изразен циркаден ритъм. Засега няма идеален, строго специфичен костен маркер поради изразената им вариабилност (възрастови и полови различия, повлияемост от диета, физическа активност, сезон, менструален цикъл, медикаменти) и в различна степен извън костен произход.

Засега най-добрите костни маркери са: за остеокластна активност – пиридинолиновите крос-връзки, а за остеобластна активност -остеокалцинът. Костните маркери обогатиха познанията ни и са несъмнено постижение, но интерпретацията на резултатите с цел конкретно клинично решение (диагностично или мониторинг на лечебен ефект) винаги трябва да е успоредно с определяне на костното минерално съдържимо.

Ключови думи: костни биохимични маркери, костно ремоделиране – резорбция и формация, пиридинолинови крос-връзки, остеокалцин.

Изтеглете целия брой 4/1998

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?