Брой 1/2000

Лептин – говорителят на мастната тъкан

Брой: 1/2000 Автор: Д. Коева, Д. Димитров, Клиника по ендокринология, Медицински университет – Варна Абстракт:   Затлъстяването е в основата на много от „цивилизационните" заболявания, които се нуждаят от подобаващо внимание през следващите години. Откриването на лептина възвести „лептиновата ера" в разбиранията за невроендокринните механизми, регулиращи приема на храна. Синтезиран и секретиран от мастната тъкан, лептинът функционира като […]


Лептин и кардиоваскуларни рискови фактори при диабетици с наднормено тегло

Брой: 1/2000 Автор: Л. Коева, Д. Димитров, Т. Русева*, Медицински университет – Варна, Катедра по ендокринология и гастроентерология, * Катедра по рентгенология и радиология Абстракт:   Наднорменото тегло при диабетиците се смята за самостоятелен рисков фактор за развитие на кардиоваскуларни усложнения. Наличието на взаимовръзка между плазмените нива на лептина -хормон, регулиращ телесното тегло, и кардиоваскуларните рискови фактори все още се […]


Серумни нива на hCG β у жени с лека хиперпролактинемия

Брой: 1/2000 Автор: V. A. Chernogolov, T. A. Romantcova, G. P. Elizarova*, V. N. Khramilin, G. A. Melnichenko, A. A. Bulatov*, I. M. Setchenov Moscow Medical Academy Department of Endocrinology – Moscow "Institute for Experimental Endocrinology and Chemistry of Hormones – Moscow Абстракт:   Серумните пролактинови нива (СПН), надвишаващи 100 ng/ml, са общоприети като типични за същински пролактинолли, […]


Влияние на серумния магнезий върху интактния паратхормон и костния търновер при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий

Брой: 1/2000 Автор: Е. Кумчев, С. Симеонов*, Р. Димитрова**, С. Цветкова***, Е. Енчев*, В. Станчев***, Д. Димитраков, Висш медицински институт- Пловдив, Клиника по нефрология, *Клиника по ендокринология, **ЦИКЛ, ***Катедра Рентгенология и РИЦ Абстракт:   Целта на проучването е да установим влиянието на хипермагнезиемията върху костния метаболизъм при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) в преддиализен стадий. Проучени са 46 болни – 21 […]


Костни промени при пациенти с ендогенен синдром на Cushing

Брой: 1/2000 Автор: М. Андреева, Р. Шигарминова, Л. Дянков, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт:   Изследването е направено при 184 болни със синдрома на Cushing (155 с болест на Cushing, 23 с кортикостеролли и 6 с ектопична секреция на АКТХ). Остеопороза се установява при 89,6% от пациентите с болест на Cushing, при […]


Оценка на състоянието на окислителен стрес при болни със захарен диабет тип 1 със и без усложнения

Брой: 1/2000 Автор: Н. Овчарова, П. Ангелова-Гатева, Д. Коев, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт:   Изследвани са 49 болни със захарен диабет тип 1, разделени в две групи: I – без усложнения на захарния диабет (ЗД-1, n = 28), и II – с усложнения на диабета (с микроангиопатия, ЗД-1У, n = 21). […]


Ролята на някои демографски и клинични фактори за хода на Базедовата болест при лечението с антитиреоидни препарати

Брой: 1/2000 Автор: Ж. Геренова, Клиника по ендокринология, Катедра „Пропедевтика на вътрешни болести" Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора Абстракт:   Противоречиви са схващанията за оптималния лечебен подход при пациентите с Базедова болест – тиреостатично лечение, субтотална тиреоидектомия или лечение с радиоактивен I131. Лечението на Базедовата болест с антитиреоидни препарати е предпочитан метод от много от клиницистите, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?