Брой 2/2000

Връзка между ниското тегло при раждане и тип 2 захарен диабет в късната възраст. Хипотезата за „икономичния“ фенотип – отговор, поставящ нови въпроси

Брой: 2/2000 Автор: В. Йотова, Катедра “Педиатрия”,  Медицински университет – Варна Абстракт:   Съвременната наука не е дала точен отговор, каква е относителната роля на генетичните фактори и на факторите на околната среда в развитието на тип 2 диабет. В настоящия обзор е представена подробно хипотезата на Hales за „икономичния" фенотип („thrifty" phenotype), формулирана през 1992 г. като […]


Въглехидратни и липидни нарушения при акромегалия

Брой: 2/2000 Автор: М. Орбецова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Соматотропният хормон (СТХ) се счита за основен регулатор на въглехидратната обмяна. Метаболитните му ефекти са сложни, разнопосочни, остават ненапълно изяснени, като изводите се базират главно върху резултатите от експериментални постановки и заместителна терапия със СТХ. Въздействията му могат най-общо да бъдат […]


Ехокардиографска оценка на лебокамерната функция при болни с акромегалия

Брой: 2/2000 Автор: Н. Златарева, М. Андреева*, И. Ангелова, Хр. Кожухаров, Клиника по спешна кардиология, Държавна университетска болница “Царица Йоана” – София, *Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   При 32 болни с акромегалия са проучени показателите на левокамерната систолна и диастолна функция и левокамерната мускулна маса. Резултатите са сравнени с показателите на 32 […]


Радионуклидна ангиография с Tc-99m-MDP преди и след лечение със Sulodexide (Vessel Due F) при болни с диабет и периферна макроангиопатия

Брой: 2/2000 Автор: А. Клисарова*, X. Бохчелян, Л. Коева, Медицински университет – Варна, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, *Катедра по рентгенология Абстракт:   Цел на настоящото изследване е проучване на ефекта от Sulodexide (Vessel Due F) върху параметрите на радионуклидната ангиография с метилдиетиленфосфонат, маркиран с технеций-99m (Tc-99m-MDP), при болни с диабет и периферна макроангиопатия. Обект на проучването са […]


Венозен глюкозотолерансен тест и анти-GAD65 антитела в диагнозата на типа на захарния диабет

Брой: 2/2000 Автор: Ц. Танкова, Л. Даковска, Г. Кирилов, Д. Коев, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:    Целта на настоящото проучване бе да се оцени ролята на фазите на инсулинова секреция, изследвани в хода на венозен глюкозотолерансен тест (ВГТТ), и aнти-GAD65 антитела като бета-клетъчен автоимунен маркер при поставянето на ранна точна диагноза […]


Йоден статус и щитовиден обем на бременни от черноморски регион

Брой: 2/2000 Автор: М. Петрова, Л. Коева, П. Чанкова, Медицински университет – Варна, Клиника по ендокринология, *Клиника по нефрология, хематология и хемодиализа Абстракт:  Познанията за ефекта на различния йоден прием върху общественото здраве в райони без явен йоден дефицит са ограничени. Групи, изложени на риск от релативно нисък йоден прием са бременните, кърмачките и новородените. Равнинният характер на региона на […]


Стил на хранене, двигателна активност и вредни навици сред българки в средна възраст

Брой: 2/2000 Автор: А.-М. Борисова, Р. Ковачева, А. Шинков, М. Буков*, Р. Шигарллинова, Медицински университет – София, *Национален център по здравна информация – София Абстракт:    Българската лига за профилактика на остеопорозата започна системно епидемиологично проучване на остеопорозата в България. В големи учреждения на три града (София, Бургас и Благоевград) са изследвани 627 жени на средна възраст (38-58 г.) […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?