Брой 4/2000

Субклиничен хипотиреоидизъм – клиничен аспект и значимост

Брой: 4/2000 Автор: К. Христозов, Клиника по ендокринология, Медицински университет – Варна Абстракт: Субклиничният хипотиреоидизъм (СХ) е състояние, при което болните без явни симптоми имат повишена серумна концентрация на тиреотропния хормон при все още нормални нива на свободните тироксин и трийодтиронин. Честотата на СХ е приблизително 7,5% при жените и 2,8% при мъжете и достига до 17,4% при […]


Затлъстяване и инсулинова резистентност – патогенетични взаимоотношения

Брой: 4/2000 Автор: Ж. Бонева, Вл. Христов, Отделение по ендокринология и нефрология, МВР болница – София, *Клиника по ендокринология, Медицински университет – София Абстракт: Затлъстяването е хронично заболяване, което води до развитието на редица метаболитни отклонения и произтичащи от това заболявания. Интраабдоминалното мастно депо притежава специфични особености и обуславя характерен профил. Инсулиновата резистентност се дефинира като нарушен биологичен отговор […]


Ендотелини: потенциална роля в тиреоидната регулация и патология

Брой: 4/2000 Автор: Г. Кирилов, Л. Даковска, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Ендотелините са автокринни регулаторни пептиди, чиито биологични ефекти са били обект на интензивни изследвания както при физиологични, така и при редица патологични условия. Най-добре проучена е ролята им като регулатори на съдовия тонус, артериалното налягане и в патогенезата на сърдечната […]


Влияние на тиреоидната функция върху плазмената концентрация на ендотелин-1

Брой: 4/2000 Автор: Г. Кирилов, Л. Даковска, Р. Ковачева, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Установено е, че ендотелинът (ЕТ) е важен автокринен регулатор на тиреоидната хомеостаза и йодния метаболизъм. Посредством специфичните ендотелинови рецептори в щитовидната жлеза ЕТ стимулира клетъчната хиперплазия, струмигенезата и функционалната активност на жлезата. Проучването е проведено с цел да […]


Оценка на йодния статус на бременни жени от град София

Брой: 4/2000 Автор: Р. Иванова, Л. Иванова*, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София, *Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене – София Абстракт:   За оценка на йодния статус на бременни жени в условия на липсваща задължителна йодна суплементация са изследвани общо 31 жени на възраст 26,7 ± 5,2 години (20-42 години) от град […]


Връзка между еластинобшпе деградационни пептиди и развитието на микроваскуларни усложнения -лонгитудинално проучване при деца с тип 1 (инсулин-зависим) захарен диабет

Брой: 4/2000 Автор: Г. НИКОЛОВ, С. Байданов, Н. Станимирова*, Ч. Петрова*, П. Христова*, Висш медицински институт – Плевен, Катедра “Биология”, *Катедра “Педиатрия”, **Катедра “Социална медицина” Абстракт:   Серумните нива на еластиновите деградационни пептиди (ЕДП) са определени чрез ELISA при 28 деца с тип 1 (инсулин-зависим) захарен диабет (средна възраст 11,6 ± 2,8 години; давност на диабета 5,1 ± 2,5 години). Изследваните […]


Възможности на серумния остеокалцин и интактен паратхормон като маркери за неинвазивна оценка на реналната остеодистрофия при болни в преддиализен стадий

Брой: 4/2000 Автор: Е. Кумчев, Д. Диллитраков, С. Симеонов*, М. Янева**, Р. Димитрова***, А. Ботушанова, Висш медицински институт – Пловдив, Клиника по нефрология, *Клиника по ендокринология, **Катедра “Рентгенология и РИЦ”, ***ЦИКЛ Абстракт:    Целта на проучването е да се установи възможността за неинвазивна оценка на реналната остеодистрофия чрез серумния остеокалцин (ОК) и интактен паратхормон при болни в преддиализен стадий. Проучени са 69 […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?