Брой 2/2009

Дилемата “Гестационен диабет” – диагностични критерии и проблеми

Брой: 2/2009 Автори: Петя Каратодорова, Кирил Христозов Абстракт: Гестационният диабет е временно състояние, свързано с повишен риск за развитие на перинатални усложнения и постпартални въглехидратни отклонения. С оглед на това разпознаването на високо рисковите жени и диагностицирането на ГД е ключов момент през бременността. Този процес е значително затруднен от липсата на единни международни критерии […]


Хипотиреоидизъм и Метаболитен синдром

Брой: 2/2009 Автор: Борисова А-М, Ковачева Р, Шинков А, Атанасова И, Асланова Н, Влахов Й, М, Вуков Абстракт: Известни са много сърдечно-съдови фактори – увеличена обиколка на талията, артериална хипертония, дислипидемия, глюкозен интолеранс, както и хипотиреоидизъм. Материал и методи: В проучването са включени 2404 лица (1343 жени, средна възраст 48,68±14,4 години и 1061 мъже, средна […]


Недиагностицираният диабет е по-чест сред младите и сред мъжете

Брой: 2/2009 Автори: Борисова А-М, Ковачева Р, Шинков А, Атанасова И, Асланова Н, Влахов Й,Вуков М. Абстракт: Проблемът недиагностиран захарен диабет съществува в целия свят, както и в нашата страна. Цел: Да се проучи възрастовата и полова характеристика на лицата с недиагностициран захарен диабет в хода на системно епидемиологично проучване сред българско население. Материал и […]


Проучване върху ефективността на таблетки калциев L-aспартат самостоятелно и в комбинация с витамин D

Брой: 2/2009 Автори: Борисова А-М, Титева С, Влахов Й, Манова Ю, Везенков Л, Иванов Л, Атанасова И, Асланова Н, Вуков М. Абстракт: Изследвана е ефективността на таблетки калциев L-аспартат приложени самостоятелно и в комбинация с витамин D при 60 жени на средна възраст 67,2±10,55 години (от 54 до 82 години). Жените са разделени на произволен […]


Серумни нива на интерлевкин – 18 и интерлевкин – 10 при пациенти с тиреоидит на Hashimoto

Брой: 2/2009 Автори: Ж. Геренова, И. Манолова Абстракт: Тиреоидитът на Hashimoto (TХ) е орган-специфично автоимунно заболяване. Тежестта на ТХ се различава между отделните пациенти. Много цитокини могат да участват в този процес. За да установим включването на Th1 и Th2 лимфоцитните субпопулации и да изясним ролята им в различните стадии на заболяването ние изследвахме 56 […]


Честота на метаболитния синдром и изследване на тромбомодулин като маркер за ендотелна дисфункция сред пациенти с първичен алдостеронизъм и есенциална хипертония

Брой: 2/2009 Автори: Йоанна Матрозова, Сабина Захариева, Георги Кирилов, Лилия Даковска, Нина Асланова, Илияна Атанасова Абстракт: Въведение. Според последните проучвания при първичният алдостеронизъм (ПА) е установена повишена честота на сърдечно-съдови инциденти в сравнение с есенциална хипертония (ЕХ). Възможно е този повишен сърдечно-съдов риск да е свързан с по-голяма честота на метаболитния синдром, а също така […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?