Брой 3/2009

Плазмен хромогранин А като специфичен маркер за откриване на тумори с невроендокринен произход сред пациентите с надбъбречни инциденталоми

Брой: 3/2009 Автори: В. Василев, С. Захариева Абстракт: Надбъбречните инциденталоми предстваляват тумори, открити случайно при провеждането на визуализиращи изследвания в областта на корема по поводи, които не са свързани с оценка на надбъбречната функция. Широкото приложение и достъпност на визуализиращите изследвания в последните години прави тези инцидентно открити аденоми все по-значим клиничен проблем. До 20% […]


Дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) инхибитори – нов терапевтичен подход при захарен диабет тип 2

Брой: 3/2009 Автор: Цветалина Танкова Абстракт: Инкретин-базираната терапия се разработва като нов и обещаващ подход в лечението на захарен диабет тип 2. Глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1) и глюкозо-зависим инсулинотропен полипептид (GIP) са чревни хормони, които се освобождават в отговор на прием на храна и стимулират глюкозо-зависимата секреция на инсулин. В допълнение, GLP-1 стимулира инсулиновата биосинтеза и […]


Първична фамилна хипомагнезиемия – диференциална диагноза и проследяване на 2 годишен пациент

Брой: 3/2009 Автори: Виолета Йотова, Веселин Бояджиев, Мария Желева, Антоанета Иванова Абстракт: Представяме рядък случай на кърмаче с късни хипокалциемични гърчове, вследствие на рядкото заболяване първична (фамилна) хипомагнезиемия с вторична хипокалциемия. Описани са дебютът и клиничният ход на заболяването, предприетият диагностичен подход и терапевтичното поведение. Направен е подробен обзор на възможните придобити и вродени нарушения […]


Честота на артериалната хипертония при акромегалия и хуморални фактори, участващи в нейната генеза

Брой: 3/2009 Автори: Е. Начев, Г. Кирилов1, Й. Матрозова, Ю. Андреева, К. Калинов, С. Захариева Абстракт: Акромегалията се съчетава с висока честота на артериална хипертония (АХ). В патогенезата на АХ при Акромегалия участват различни механизми, голяма част от които не са добре проучени. Цел. Да се установи честотата на АХ при болни с Акромегалия; да […]


Феохромоцитом: макери за малигнен характер и постоперативен рецидив

Брой: 3/2009 Автори: Атанаска Еленкова, Радина Иванова, Сабина Захариева, Людмила Матева, Стефан Петров Абстракт: Сред всички надбъбречни тумори феохромоцитомите са най-трудни за диагностициране и са свързани с най-висок сърдечно-съдов риск. Независимо от усъвършенстваните диагностични методи остават нерешени 2 основни проблема: късното диагностициране и липсата на сигурни критерии за малигненост. Цел на натоящето проучване беше изследването на […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?