Брой 1/2015

Роля на антителата към цинков транспортер 8 (ZnT8) в диагнозата на захарен диабет тип 1

Брой: 1/2015 Автор: Чакърова, Невена Я., Грозева, Грета Г., Димова, Румяна Б., Танкова, Цветалина Ив. Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет – София Абстракт: Утвърдените имунологични маркери в диагнозата на захарен диабет тип 1 включват три антитела – антиинсулинови антитела (IAA), антитела към 65 кD изоформата на декарбоксилазата на глутаминовата киселина (GAD65Ab) […]


Неалкохолна чернодробна стеатозна болест при захарен диабет тип 2 и метаболитен синдром: роля на нискостепенното системно възпаление

Брой: 1/2015 Автор: Никитов, Захари С., Геренова, Жулиета Б. МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович”, Клиника по Ендокринология, Медицински факултет, Катедра Пропедевтика на вътрешните болести, Тракийски университет, Стара Загора Абстракт: Неалкохолната чернодробна стеатозна болест (НЧСБ) се установява често при пациенти с метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 (до 90% в някои проучвания). Тъй като прогресията […]


Имунна дисфункция и захарен диабет тип 2

Брой: 1/2015 Автор: 1Ганева, Силвия С., 1Тодорова Катя Н., 2Луканов, Цветан Хр. 1Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, 2Медико-диагностична лаборатория по имунология, УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен Абстракт: През последните 30 години се променя стереотипната представа за патогенезата на захарния диабет тип 2 (ЗДТ2) от класическо метаболитно до мултифакторно хронично възпалително заболяване. […]


Серумни маркери за автоимунна тиреоидна болест при еутиреоидни жени със синдром на поликистозни яйчници

Брой: 1/2015 Автор: Митков, Митко Д., Няголова, Пресияна В., Орбецова, Мария М. 1Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ, Пловдив Абстракт: Целта на настоящото пилотно проучване е да се направи оценка на асоциирането на автоимунна тиреоидна болест (АТБ) със синдром на поликистозни яйчници (PCOS) сред българска популация жени. Материал и методи: […]


Основни клинично-химични характеристики на плъхове с метаболитен синдром след осем седмична немедикаментозна терапия

Брой: 1/2015 Автор: Ангелова, Пенка А.1, Бояджиев, Николай П.1, Георгиева, Катерина Н.1, Атанасова, Пепа К.2, Хрисчев, Петър Ив.1, Терзиева, Дора Д.3 Попов, Добрин Ив.1 1Катедра по Физиология, Медицински Факултет, МУ, Пловдив 2Катедра по Анатомия, хистология и ембриология, МФ, МУ, Пловдив 3Катедра по Клинична лаборатория, Фармацевтичен факултет, Медицински Университет, Пловдив Абстракт: Поради голямата си социална значимост […]


Съвременни препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2 – 2015

Брой: 1/2015 Автор: Танкова, Цветалина Ив. Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София   Абстракт: В клиничната практика са въведени различни групи медикаменти за лечение на захарен диабет тип 2, като периодично се разработват препоръки, които играят важна роля при избора на най-подходящите между множеството налични терапевтични средства. През 2012 г. Aмериканската […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?