Брой 4/2015

Тумор индуцирана хиперкалциемия

Брой: 4/2015 Автор: Шинков, Александър Д. Трета Клиника по Ендокринология, Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Ендокринология, Медицински университет, София Абстракт: Редица туморни заболявания могат да повлияят различни елементи от калциево-фосфорната обмяна и да предизвикат отклонения в лабораторните показатели и разнообразни клинични прояви. И докато обичайно се мисли за метастазиране в костите от солидни […]


Връзката между тиреоидита на Хашимото и тиреоидния карцином – мит или реалност?

Брой: 4/2015 Автор: Сидерова, Мира В., Христозов, Кирил Х. Клиника по Eндокринология, Университетска Болница “Св. Марина”, Варна Абстракт: Асоциацията между тиреоидита на Хашимото (ТХ) и диференцирания тиреоиден карцином (ДТК) отдавна се разглежда в литературата, но наличието на взаимовръзка между тях все още е спорен въпрос. “Съжителството” на тези две заболявания се докладва в до 30% […]


Връзка между серумния васпин и сърдечно-съдовата автономна функция при еугликемични лица с и без метаболитен синдром

Брой: 4/2015 Автор: Димова, Румяна Б.1, Танкова, Цветалина Ив.1, Кирилов, Георги Г.2, Чакърова, Невена Я.1, Грозева, Грета Г.1, Даковска, Лилия Н.1 1Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София 2Лаборатория по Радиоимунология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София Абстракт: Цел: Настоящото изследване има за цел да оцени връзката между нивата на серумния […]


Оценка на сърдечно-съдовата автономна функция при предиабет и корелацията и с някои метаболитни и инфламаторни маркери

Брой: 4/2015 Автор: Димова, Румяна Б., Танкова, Цветалина Ив., Чакърова, Невена Я., Грозева, Грета Г., Даковска, Лилия Н. Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София Абстракт: Цел: Целта на настоящото изследване е да се оцени сърдечно-съдовата автономна функция (САФ) и връзката и с някои метаболитни параметри и инфламаторни маркери при лица с […]


Пациентите с пролактином са предразположени към автоимунен хипотиреоидизъм: данни от крос-секционно ретроспективно проучване в един специализиран клиничен център

Брой: 4/2015 Автор: Еленкова, Атанаска П., Василев, Владимир В., Въндева, Силвия Ж., Димитров, Христо А., Чаръкчиев, Димитър Д., Захариева, Сабина З. Клиничен център по Ендокринология и Геронтология, Медицински университет, София Абстракт: Увод: Пролактинът е мощен имуномодулатор, повлияващ както клетъчно-медиирания, така и хуморалния имунен отговор на много нива: регулация на T- и B-клетъчната матурация, инхибиране на […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?