Брой 2/2023

Изопростаните като маркери на оксидативен стрес

Автор: Томов, Десислав Г.1, Троев, Димитър М.2, Митева, Мария Ж.2, Орбецова, Мария М.2 1 Катедра по Биоорганична химия, Фармацевтичен факултет 2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив Резюме: Свободните радикали представляват силно реактивни форми, които могат да съществуват самостоятелно само за сравнително кратки интервали […]


Клъстерна класификация на захарен диабет

Автор: Бечева, Елена А., Илиев, Димитър А., Станчев, Павел Е., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги“, Катедра по Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив Резюме: Захарният диабет е хронично заболяване, представляващо значим здравен, медико-социален и икономически проблем. Сложната етиопатогенеза предполага разделянето му на повече от досега познатите основни типове […]


Парадокс на обезитета при диабетно стъпало

Автор:  Гатев, Цветан Вл.11,Бялкова, Виктория В.2, Каменов, Здравко А.1 1 Катедра Вътрешни болести, Медицински факултет, Медицински университет – София, Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ Александровска, София 2 Клиника по Кардиология, Национална кардиологична болница, София Резюме: Контекст на проблема: Диабетното стъпало се явява усложнение на усложненията – хроничните хипергликемични изменения в съдовете и […]


Влияе ли гликемичният контрол върху показателите на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос при жени със захарен диабет тип 1

Автор: Илиева-Герова, Мария И.1, Орбецова, Мария М. 1, Райчева, Ралица Д.2, Денева, Таня И. 3 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, МФ, 2 Катедра Социална Медицина и Обществено здраве, ФОЗ, 3 Централна Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, ФФ, МУ, Пловдив Резюме: Репродуктивната функция е жизнено важна за индивида […]


Ниски нива на серумен тестостерон при пациенти с остър коронарен синдром и асоциацията им със сърдечно-съдови рискови фактори

Автор: Шишков, Сaви Р.1, Христозов, Кирил Х.1,Ангелов, Атанас А.2, ,Славчева, Светослава Е.2, Бочева, Яна Д.3,Бояджиева, Мила Б.1 1 Втора катедра по вътрешни болести, 2 Първа катедра по вътрешни болести, 3 Катедра по Клинична лаборатория, Медицински университет, Варна Резюме:   Въведение: Спадът в нивата на тестостерона (Т) у мъжа е феномен, зачестяващ с напредване на възрастта и […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?