Честота на дефицит, недостатъчност и достатъчност на витамин D в българска популация ( 20-80 години)

Брой: 3/2012

Автор: Борисова А-М, Шинков А, Влахов Й, Даковска Л, Тодоров Т, Свинаров Д,Касабова Л.

Абстракт:

Прегледът на статуса на витамин D в света дава следните особености:

1. широко разпространение на хипови таминоза D в света;
2. значителни вариации в степентта на хиповитаминоза D в отделните райони;
3. значими клинични проблеми в много части на света, създадени от хиповитаминоза D.
 
Целта на настоящото проучване бе да се проведе скрининг сред българското население ?20-80 годишна възраст относно честотата на дефицит и недостатъчност на витамин D, да се определи популационното средно ниво на витамин D, както и нивото на витамин D по възрастов и полов признак.
 
Материал и метод: В това проучване (по характер cross-sectional) са включени 12 български града и прилежащи села, общо 2032 лица – 1076 жени (53%) и 956 мъже (47%), на средна възраст 49,30±14,75 г. (? 20-80 г.) и разпределени в три възрастови групи: млада (?20-44 години)– 894 лица; средна възраст (45-59 години)–534 лица; трета възраст (?60 години)– 604 лица. Венозна кръв за изследване на 25(OH)D [валидиран LC-MS/MS method] е вземана сутрин до 9,00 часа.
 
Резултати: Средното популационно ниво на 25(ОН)D в България е 38,75 nmol/l (95% CI:38,00 ? 39,49). Мъжете имат значимо по-високо средно ниво на витамин D в сравнение с жените [41,51 nmol/l (95% CI:40,45 ? 42,56) срещу 36,29 nmol/l (95% CI:35,27 ? 37,32), p<0,05]. Не се установява значима разлика в средното ниво на витамин D между трите възрастови групи. За цялата изследвана група честотата на дефицит на витамин D е 21,3%, на недостатъчност–54,5% и на достатъчност–едва 24,2%. Общо 75,8% от изследваните имат ниво на 25(ОН)D под желаната стойност ?50 nmol/l, т.е. голяма част от населението в страната се намира в състояние на дефицит или недостатъчност на витамин D. Дефицит на витамин D е налице значимо почесто при жените (26,9%) в сравнение с общата популация (21,3%), p<0,001 и в сравнение с мъжете (15,1%), p<0,001. Не се установи значима разлика в честотата на дефицит на витамин D при сравнение между трите възрастови групи.
 
Извод: Дефицитът на витамин D е приоритет на женския пол в българската популация. Статусът на витамин D в нашата страна е много лош и този здравен проблем е силно подценяван.
 
Ключови думи: дефицит и недостатъчност на витамин D, мъже и жени, три възрастови групи.
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?