Честота на гестационен захарен диабет според три групи критерии – критичен поглед

Брой: 1/2011

Автор: Петя Каратодорова, Кирил Христозов, Бояна Цветанова, Яна Бочева, Наталия Ушева 

Абстракт:

През март 2010 г. в сп. Diabetes Care бяха публикувани новите диагностични указания за ГД на IADPSG. Очаква се въвеждането им в ежедневната практика да промени епидемиологичната картина на ГД, формирана досега основно от АДА- и СЗОкритериите.

Цел: Да се сравни отражението на три групи критерии (АДА, СЗО и IADPSG) върху честотата на ГД.
 
Пациенти и методи: Изследвани са 299 бременни жени (средна възраст 28,9± 4,4, средна гестационна възраст 27,4±3,5); при всяка пациентка бе попълнен стандартен въпросник, извършена антропометрия (ръст, тегло), проведен 75-g ОГТТ. Бе определен относителният дял на бременните с ГД въз основа на АДА-, СЗО- и IADPSG- критериите.
 
Резултати: Намерихме честота на ГД както следва: по СЗО – 16,7% (n=50); по АДА – 9,7% (n=29); по IADPSG – 34,4% (n=103). При 59,2% от лицата с ГД по IADPSG диагнозата се постави по плазмената глюкоза на гладно. В групата с ГД по IADPSG при допълнителното прилагане на АДА- и СЗО-критериите разпределението е: 53,4% – нормален въглехидратен толеранс по АДА и СЗО; 20,4% – ГД и по АДА, и по СЗО; 18,4% – ГД по СЗО; 7,8% – ГД по АДА.
 
Заключение: В сравнение с досега използваните указания на АДА и СЗО, прилагането на IADPSG-критериите дава значително по-висока честота на ГД. В близо 60% от случаите за поставяне на диагноза ГД е достатъчно измерването на ПГГ. Високо рисковият профил на изследваната група би могъл да обясни високата честота на ГД,намерена и по трите диагностични групи.
 
Ключови думи: гестационен диабет, скрининг, СЗО, АДА, IADPSG.
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?