Честота на Затлъстяване/Наднормено тегло и Артериална хипертония и връзката им с Хипергликемията сред бременни българки

Автор: Борисова, Анна-Мария Ив., Трифонова, Бояна Цв., Даковска, Лилия Н., Михайлова, Евгения К., Вуков, Мирчо Ив.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, Университетска болница “Софиямед”;
Медицински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Резюме:

В България в последните десетилетия е изследвана в общата популация честотата на Захарен диабет, Затлъстяване респ. Наднормено тегло, Артериална хипертония, както и други болестни състояния, но липсват данни за субпопулацията на бременни жени. Целта е да се анализира честотата на Затлъстяване/Наднормено тегло, Артериална хипертония по време на бременност и да се потърси връзката им с Хипергликемията чрез срезово многоцентрово популационно-базирано изследване в 84 населени места в България. Материал: Изследвани са 547 бременни жени на средна възраст 30±5 години. Методи: Изчислен е индексът на телесна маса (BMI в kg/m2 ) преди бременността и към момента на изследването. Извършен е класически оГTT със 75 g глюкоза. Плазмената глюкоза е определeна количествено с ензимен референтен метод с hexokinase (Roche reagent) в Централна лаборатория в деня на вземането на кръвта. Резултатите са в mmol/l. Статистическият анализ е извършен с помощта на стандартен SPSS 13.0 за Windows. Резултати: Честотата на Хипергликемия при бременни жени е 14,4% (79/547). Със Захарен диабет по време на бременност (DIP – Diаbetes in Pregnancy) са 7 бременни (8,9%), а с Гестационен захарен диабет (GDM – Gestational Diabetes mellitus) – 72 (91,1%). С Наднормено тегло са 19,7% (n=108) и със Затлъстяване – 10,1% (n=55) от бременните жени преди бременността. Бременните с Хипергликемия (n=79) са със значимо по-висок BMI от тези с Нормогликемия (n=468), 26,1±6,6 срещу 22,8±4,5 kg/m2 , p<0,0001. Артериална хипертония (AX) преди бременността е установена при 4%, а по време на бременността – в 2,4%. Хипергликемията е значимо по-честа при хипертоничките – 30,8% срещу 8,6% при нормотоничките (р<0,024). Заключение: Веднага след установяване на бременност, трябва да се извърши вербален скрининг за наличие на рискови фактори за Захарен диабет като първа стъпка при подбора на бременни жени за целенасочен скрининг на глюкозния толеранс с оГТТ за определяне на статуса им.

 

 

 

Изтеглете целия брой 4/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?