Ефект на диети с нисък или висок гликемичен индекс върху плазмените нива на грелин и лептин при хора със затлъстяване

Брой: 4/2014

Автор: Ханджиева-Дърленска, Теодора С.1, Карамфилова, Вера Н.2, Каменов, Здравко

А.2, Бояджиева, Надка И.1
1 Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински Факултет, МУ, София
2 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Александровска”, МФ, МУ, София
 
Абстракт:
Регулацията на апетита и метаболизма се осъществява в хипоталамуса чрез сложни механизми. Основните хормони, които регулират приема на храна са лептин, който потиска апетита, и грелин, който стимулира апетита. В литературата няма достатъчно данни за влиянието на различните диетични фактори (мазнини, белтъчини, гликемичен индекс) върху баланса на тези хормони при затлъстяване.
Целта на нашето проучване е да се изследва ефекта на два хранителни режима, различаващи се по гликемичния индекс-нисък (НГИ) или висок (ВГИ) върху плазмените нива на грелин и лептин, както и върху антропометричните параметри на пациенти със затлъстяване.
Материали и методи. Проведено е 16-седмично рандомизирано, контролирано диетологично проучване при лица с наднормено тегло и затлъстяване. Общият брой на пациентите бе 30, на средна възраст 46 години (26-62), със средна стойност на индекса на телесна маса (ИТМ) – 32,8 (26-43) кг/м2. Лицата, които покриваха всички включващи и нито един от изключващите критерии бяха рандомизирани в два хранителни режима, различаващи се по гликемичен индекс (нисък или висок). В началото и в края на проучването следните антропометрични и други параметри бяха измерени: телесна маса, ИТМ, обиколка на талия и ханш и съотношение между тях, мастна маса (% и кг), активна мастна маса, артериално налягане, плазмени нива на грелин и лептин.
Резултати. Получените резултати отчитат по-голямо понижение на телесната маса при лицата на диета с НГИ в сравнение намалението на телесната маса при пациентите на диета с ВГИ. Различният гликемичен индекс на храните не води до промяна в плазмените концентрации на грелин и лептин. Въпреки, че не се отчитат статистически промени в хормоните, които регулират апетита, данните показват леко понижение на нивата на лептин при групата на нисък гликемичен индекс.
Заключение. Ниският гликемичен индекс на храните повлиява благоприятно параметрите на затлъстяване. Необходими са дългосрочни изследвания, за да се установи влиянието на диетата в регулацията на апетита и метаболизма.
 
Ключови думи: грелин, лептин, затлъстяване, гликемичен индекс

Изтеглете целия брой 4/2014

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?