Ефективност в реални клинични условия и методи на лечението на диабет за Балканския регион – данни от проучването RECAP-DM BALKAN STUDY в България

Автор: Тотомирова, Цветелина Ц.1, Арнаудова, Мила В.1, Владева, Стефка В.2, Лефтеров, Ивайло Н.3, Джуров, Калин К.4

1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, ВМА, София
2. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Каспела”, Пловдив
3. Отделение по Ендокринология, 5 МБАЛ, София
4. Мерк, Шарп и Доум България

Резюме:

Дизайн: Многоцентрово, обсервационно, кръстосано проучване, включващо пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗД тип 2) на лечение със сулфонилурейни производни (СУП) като монотерапия или в комбинация с метформин през последните 6 месеца преди включване в проучването – RECAP-DM (real-life effectiveness and care patterns of diabetes management), българско рамо.

Цел: Да се оцени честотата на нежеланите реакции при терапията със СУП като хипогликемия
и промяна в телесното тегло сред български пациенти със ЗД тип 2. Да се оцени адекватността на гликемичния контрол.

Материал и методи: Б Българското рамо на проучването RECAP-DM са включени 149 пациента
с установен ЗД тип 2, изключени са 14 поради несъответствие, като ефективният брой пациенти в крайния анализ е 135 – 57 (42,2%) мъже и 78 (57,8%) жени. Средната възраст е 66,1±10,2 г. Средната продължителност на заболяването е 10,0±6,9 г. 58 (43%) пациенти са на монотерапия със СУП и съответно 77 (57%) пациенти са на двойна комбинирана терапия (метформин + СУП). Пациентите са получили специфични въпросници относно придържане към терапията, грижа за себе си, случаи на хипогликемия, повишаване на теглото и страх от това, както и стандартно изследване на страха от
хипогликемия с помощта на въпросник (HFS-II Questionnaire Worry Subscale)

Резултати: Според критериите на Американската Диабетна Асоциация (ADA) добър контрол по отношение на HbA1с (HbA1c <7%) имат 54,8% от пациентите; по отношение на кръвната захар на гладно (FPG <7,2 mmol/l) – 36,1%; постигане и на двете – 24,4%. Според критериите на Международната Диабетна Федерация (IDF) за оптимален гликемичен контрол (HbA1c < 6,5%; FPG < 6,1 mmol/l) резултатите придобиват съответно следния вид: HbA1c < 6,5% имат 36,3% от пациентите, FPG <6,1 mmol/l – 16,7% от пациентите, а постигане и на двете се установява при 12 пациента (8,0%). 24,4% от пациентите съобщават, че са имали симптоми на ниска кръвна захар през последните 6 месеца. 78,8% са обезпокоени от симптомите на хипогликемия през този период. При 29,6% е налице наддаване на телесно тегло през последната година. 81,3 % от пациентите съобщават за страх от симптомите на хипогликемия. Заключение: Хипогликемичните епизоди са важен проблем в хода на лечение със СУП при пациентите със ЗД тип 2. Честотата и тежестта на хипогликемията се свързва с повишен страх от хипогликемия. Необходимо е прецизиране на терапията от лекуващите екипи с оглед постигане на оптимална ефективност и безопасност за пациентите.

Ключови думи: сулфонилурейни производни (СУП) , хипогликемия, захарен диабет тип 2

Изтеглете целия брой 2/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?