Емоционална осъзнатост и отношение към живота при пациенти със затлъстяване

Автор: Григорова, Траянка Б.1, Димитрова, Милена С.1, Дилков, Данчо С.1, Тотомирова, Цветелина Ц.2

1. Клиника Психиатрия и военна психология, Военномедицинска академия, София
2. Клиника Ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

Резюме:

Цел: Да се проучат връзките между способността на човешкия субект да борави пълноценно със
своя емоционален и преживелищен опит (алекситимични характеристики) при пациенти със затлъстяване.

Материал и методи: Изследването обхваща 258 изследвани лица, от които са отговорили на критериите за включване 200 лица (78,7% жени и 21,3% мъже) между 18 и 65 годишна възраст. Изследваните индивиди са помолени да попълнят тестова бланка, определяща нивата на алекситимия (TAS20). Събрана е информация за антропометрични данни – телесно тегло, ръст и е изчислен индекс нателесната маса (ИТМ). На база определения ИТМ са формирани две групи – с нормален ИТМ (18,5-24,9кг/м2) и със затлъстяване (ИТМ ≥30 кг/м2). От анализ на данните са изключени индивидите с повишено телесно тегло (ИТМ 25-29,9 кг/кг/м2.

Резултати: Наличието на алекситимични характеристики у изследваните лица корелира сигнификантно с телесното тегло, оценено чрез ИТМ. Липсват възрастово и полово обусловени разлики.

Заключение: Резултатите потвърждават съществуването на взаимовръзка между изследваните променливи – затрудненията в областта на емоционалната осъзнатост и покачването на телесна маса до степен на затлъстяване.

Ключови думи: емоционална осъзнатост, затлъстяване, алекситимия

Изтеглете целия брой 3/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?