Sibutramine in the Treatment of Obesity in Type 2 Diabetic Patients

Брой: 4/2003

Автор: Ц. Танкова, Г. Даковска, М. Лазарова, Л. Даковска, Г. Кирилов, Д. Коев, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София

Абстракт: 

Цел на настоящото рандомизирано, контролирано, отворено проучване бе да се анализира ефектът на сибутрамин в съчетание с нискоенергийна диета върху телесното тегло, мастната маса, серумните липиди, гликемичния контрол, инсулиновата секреция и инсулиновата резистентност при пациенти със захарен диабет тип 2 и затлъстяване. 53 пациенти, на средна възраст 46,2 ± 7,4 години и ИТМ 33,9 ± 2,5 kg/m2 бяха лекувани със сибутрамин в средна доза 12,7 ± 2,8 mg за 3 месеца. 42 подбрани по възраст и ИТМ пациенти само на нискоенергиен режим бяха проследени за същия период от време като контролна група. Инсулиновата секреция бе изследвана в хода на ВГТТ; инсулиновата резистентност бе оценена с индекс НОМА. Установихме значимо снижение на телесното тегло в групата на сибутрамин (6,8%) в сравнение с контролната група (2,9%, р< 0,0001), придружено от значимо редуциране на мастната маса (р< 0,001) и намаляване на обиколката на талията (р< 0,001). HbAlc се снижи значимо след приложение на сибутрамин (р = 0,04). Наблюдавахме значимо повишение на HDL-холестерола (р < 0,05) и снижение на LDL-холестерола (р<0,05) в групата на сибутрамин. При пациентите на сибутрамин установихме снижение на инсулиновата резистентностс 20,6% (р = 0,002). Редукцията на телесно тегло бе съпроводена от покачване на първата фаза на инсулинова секреция с 36,6% при пациентите на сибутрамин (р< 0,001), при значимо снижение на втората фаза и на площта под кривата за тоталната инсулинова секреция. В заключение, приложението на сибутрамин води до значимо снижение на телесното тегло, мастната маса, обиколката на талията, подобрява гликемичния контрол, липидните показатели, инсулиновата чувствителност и динамиката на инсулиновата секреция при пациенти със захарен диабет тип 2 със затлъстяване. Така сибутрамин се явява ефективно средство в цялостния терапевтичен подход при затлъстяване и захарен диабет тип 2.

Ключови думи: сибутрамин, затлъстяване, захарен диабет тип 2, инсулинова секреция, инсулинова резистентност.

 

Download the full issue 4/2003

Endocrinologia bg-flag

Journal of the Bulgarian Society of Endocrinology

How to treat?