Хепатокини и тяхната връзка с основни метаболитни и съдови показатели при неалкохолна чернодробна стеатозна болест

Автор: Карамфилова, Вера Н.1, Асьов, Явор С.1, Недева, Ивета С.1, Гатева, Антоанета Т.1 1 ,Иванова, Ирена Д.2, Матева, Людмила В.3, Каменов, Здравко А.1

1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Александровска”, Катедра по Вътрешни болести, МФ, Медицински Университет, София
2 Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” МФ, Медицински Университет, София
3 Клиника по Гастроентерология, УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”, Катедра по Вътрешни болести, МФ, Медицински Университет, София

 

Резюме:

Въведение: Неалкохолната чернодробна стеатозна болест (НАЧСБ) включва спектър от заболявания, пряко свързани с метаболитния синдром и инсулиновата резистентност, като честотата й сред пациентите със захарен диабет тип 2 придобива епидемични размери. Различни неинвазивни маркери за предсказване на фиброзата, риска от прогресия до цироза или тежки метаболитни нарушения се изследват усилено с цел профилактика, мониториране и лечение.

Цел: Да се изследват серумните нива на Фетуин-А, ангиопоетин-свързан растежен фактор (AGF), и секс-хормон свързващ глобулин (SHBG) и да се оцени връзката им метаболитните нарушения и с основни показатели за микро- и макроангиопатия при пациенти със затлъстяване и НАЧСБ.

Материали и методи: Изледваният клиничен контингент обхващаше 82 пациенти с НАЧСБ и
затлъстяване, от които 46 без въглехидратни нарушения и 36 с предиабет. Серумните нива на Фетуин-А, AGF и SHBG са измерени с помощта на ензимно свързан имуносорбентен анализ (ELISA).

Резултати: Право пропорционална корелация бе установена между AGF и съотношението талия/ханш (р=0.255), както и обратно пропорционална корелация между SHBG и обиколката на талията (p=-0.285) и съотношението талия/ханш (p=-0,245). Налице е слаба корелация между Фетуин-А и съотношението глезен-мишница (p=0,221). Не се установи значима разлика между изследваните показатели в групите с и без предиабет, както и с наличие на компонентите на метаболитен синдром.

Заключение: Нивата на Фетуин-А, AGF и SHBG не се влияят от въглехидратните нарушения и наличието на метаболитен синдром при пациенти със затлъстяване и НАЧСБ. Изследваните хепатокини не оказват влияние върху показателите за микро- и макроангиопатия

Ключови думи: неалкохолна чернодробна стеатозна болест, предиабет, хепатокини, метаболитен синдром

Изтеглете целия брой 3/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?