Ниски нива на серумен тестостерон при пациенти с остър коронарен синдром и асоциацията им със сърдечно-съдови рискови фактори

Автор: Шишков, Сaви Р.1, Христозов, Кирил Х.1,Ангелов, Атанас А.2, ,Славчева, Светослава Е.2, Бочева, Яна Д.3,Бояджиева, Мила Б.1

1 Втора катедра по вътрешни болести,
2 Първа катедра по вътрешни болести,
3 Катедра по Клинична лаборатория, Медицински университет, Варна

Резюме:

 

Въведение: Спадът в нивата на тестостерона (Т) у мъжа е феномен, зачестяващ с напредване на възрастта и обичайна находка по време на остри заболявания. Тъй като с напредване на възрастта се увеличава и честотата на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), асоциацията на половите стероиди със сърдечно-съдовия риск е от практически интерес.

Цел: Целта е изследване на честотата на хипотестостеронемията и асоциацията на общия, свободния и бионаличния Т с някои сърдечно-съдови рискови фактори, както и с резултата от рисковия калкулатор GRACE при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС).

Материали и методи: В острия период след настъпване на ОКС при пациентите бе изследван общ тестостерон, SHBG и изчислен свободен и бионаличен тестостерон. Данни за сърдечно-съдовия рисков профил бяха взети от медицинската документация.

Резултати: В хода изследването бяха включени 72-ма пациенти с ОКС на средна възраст 56,12 г. и 35 здрави контроли на средна възраст 54,22 г. Пациентите с ОКС имат значимо по-ниски нива на всички фракции на тестостерона спрямо контроли (за общ, свободен и бионаличен Т, р<0,05). Поднормени стойности на общ Т се установяват в 52.78% от пациените с ОКС (спрямо 29,4% при контроли, р<0,05), а за свободен Т в 65,28% (спрямо 45,78% при контроли, р<0,05) Установяват се негативни корелации между свободния Т и тропонина (rs=-0,266 p=0,024), както и между свободния Т и GRACE, която се запазва и след коригиране спрямо възрастта. (r=-0,245, p=0,043).

Заключение: С оглед на описаните резултати идентифицираме свободния Т като хормоналния маркер, най-тясно свързани със сърдечно-съдовия риск, изразен чрез GRACE. Освен това се установява значима асоциация между големината на миокардната некроза (тропонина) и свободния и бионаличния тестосте.

Изтеглете целия брой 2/2023

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?