Изчислен сърдечно-съдов (СС) риск при пациенти с тип 2 захарен диабет на перорално лечение с висок или много висок СС-риск според указанията на Европейското дружество по кардиология (ESC) от 2019 година

Автор: Боянов, Михаил A.1, Ал-Тамими, Дания2, Маркова, Александра Н.1, Бакалов, Дениз Ю.1

1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Александровска”; Катедра Вътрешни болести, Медицински Университет, София
2 Медицински Факултет (студент), Медицински Университет, София

 

Резюме:

Оценката на сърдечно-съдовия риск (СС-риск) се превърна в крайъгълен камък при управлението на захарния диабет (ЗД). Методичните указания, адресиращи СС-риск при ЗД, биват постоянно развивани.

Цел: да се сравнят изчислените СС-рискове на пациенти със ЗД тип 2 (ЗД2) с висок или много висок СС-риск според указанията на Европейското дружество по кардиология (ESC) от 2019 година.

Материал и методи: Проведено е разрезно ретроспективно наблюдателно проучване върху хоспитализирани пациенти със ЗД2 на перорално антидиабетно лечение и без реализирани СС-събития. Изследвани са показателите на гликемичния и метаболитен контрол. За изчисляване на СС-риск се приложиха калкулаторите Framingham Risk Score (FRS), United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) version 2.0 и ADVANCE. Всички пациенти бяха допълнително класифицирани в подгрупи с умерен, висок или много висок СС-риск, според указанията на Европейското дружество по кардиология (ESC) от 2019 г. за диабет, предиабет и СС-заболявания. Статистическият анализ се осъществи с програма SPSS 13.0 for Windows (SPSS Corp., Chicago, IL) с параметрични и непараметрични методи.

Резултати: 160 пациенти (94 жени и 66 мъже) бяха включени в крайния анализ. Класификацията по ESC 2019 определи 99 (66%) от тях като такива с много висок СС-риск, и 60 – с висок риск (34%). Между двете подгрупи нямаше разлика в основните клинико-лабораторни характеристики, освен в HDL-холестерола и индекса на телесна маса. Над половината от участниците попаднаха в ниско-рисковите категории на различните калкулатори за СС-риск. При сравнение на подгрупите с висок или много висок СС-риск по ESC 2019 не се откриха значими разлики в изчисления по трите калкулатора СС-риск.

Заключение: Причината за липса на разлики се крие в недостатъците на двата метода за СС-оценка – калкулаторите на риска или интиутивната оценка по ESC 2019. Необходими са още проучвания в областта на СС-стратификация на пациентите със ЗД2

Ключови думи: тип 2 диабет, сърдечно-съдов риск, ESC 2019 гайдлайн, калкулатори на СС-риск

Изтеглете целия брой 2/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?