Изопростаните като маркери на оксидативен стрес

Автор: Томов, Десислав Г.1, Троев, Димитър М.2, Митева, Мария Ж.2, Орбецова, Мария М.2

1 Катедра по Биоорганична химия, Фармацевтичен факултет
2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”,
Катедра по ендокринология, Медицински факултет,
Медицински университет, Пловдив

Резюме:

Свободните радикали представляват силно реактивни форми, които могат да съществуват самостоятелно само за сравнително кратки интервали от време, но ефектите, които оказват върху различните биомолекули, се свързват с почти всички заболявания в човешкия организъм. Основна причина за повишена заболеваемост са дегенеративните заболявания, а патогенетичните механизми на клетъчната увреда, независимо че са много различни, включват участието на оксидативния стрес. Директният анализ на нивата на свободните радикали в организма е трудно изпълним, но определянето на продуктите от действието им върху биологичните молекули е достъпна възможност за доказване наличието на оксидативен стрес в организма. Изопростаните са основен продукт на липидната ероксидация в резултат на действието на свободните радикали. Те са стабилни съединения, които се намират във всички течностиности в организма и могат да дадат информация за наличието на оксидативен стрес. От съществуващите към момента методи за анализ на изоостани най-широко са разпространени ензимно-имунохимичните. От хроматографските методи най-често се използват газ-хроматографските с предварителна дериватизация. Броят на публикуваните до момента течно-хроматографски методи е ограничен и при повечето от тях се използват високочувствителни анализатори като QTRAP, QTOF или инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация (FTIR). Това предоставя възможност за разработване и валидиране на нови течно-хроматографски методи за анализ на 8-isoPGF2-alpha в различни биологични матрици, които да бъдат предложени за диагностика в ежедневната практика.

Изтеглете целия брой 2/2023

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?