Изследване на връзката между хиперандрогенизма при синдром на поликистозни яйчници и клинични данни за ранна гонартроза

Автор: Кабакчиева, Пламена П.1, 2, Гатева, Антоанета Т.1,, Георгиев, Цветослав А.3, Каменов, Здравко А.1

1 Клиника по Eндокринология, УМБАЛ “Александровска”, Катедра по Вътрешни болести, Медицински факултет, Медицински университет, София
2 Клиника по Вътрешни болести, Военноморска болница, Варна, Военномедицинска академия, Варна
3 Клиника по Ревматология, УМБАЛ “Св. Марина ”, Първа катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Медицински университет, Варна, България

 

Резюме:

Въведение: Целта на проучването е да анализираме клиничните данни за ранна гонартроза, оценени посредством Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) въпросник, сред пациентки със синдром на поликистозни яйчници (СПЯ) и здрави доброволци и тяхната връзката с хиперандрогенизма при СПЯ.

Методи: В изследването са включени 54 пациентки със СПЯ, които съответстват на фенотипове A, B и C съгласно Ротердамските критерии. Те са сравнени с 26 здрави контроли, съответстващи по възраст и ИТМ. Подробни антропометрични измервания, лабораторни изследвания и клинична оценка за хиперандрогенизма са извършени при всички участнички, които също така попълниха KOOS въпросник.

Резултати: Жените със СПЯ имат по-често симптоми, свързани с колянната става (p=0,035) и по-изразени нарушения в ежедневните дейности (p=0,001), отколкото контролите. По отношение на домейните – болка в коляното, качеството на живот и спорт и почивка групите не се различават значимо. Групата със СПЯ показва по-високи нива на общ тестостерон, ДХЕАС, андростендион (всяко p<0,001), FAI (p=0,002) и повишено съотношение ЛХ/ФСХ (p=0,035). СПЯ жените със затлъстяване съобщават по-често за влошени ежедневни активности спрямо тези с нормално и наднормено тегло (p=0,035). Сигнификантни корелации се наблюдават в СПЯ групата между домейните – болка, симптоми, ежедневни активности и спорт и почивка и теглото, талията и талия/ханш отношението. Половите хормони не корелират с никой от оценяваните KOOS домейни.

Заключение: Симптомите, свързани с коляното и нарушенията в ежедневните активности, са по-изразени сред жените със СПЯ, спрямо здравите контроли. Абдоминалният тип затлъстяване може допълнително да допринесе за свързаната с коляното дисфункция в ежедневните дейности, докато хиперандрогенизмът не показва връзка с оплакванията в коляното в нашето проучване.

Ключови думи: синдром на поликистозни яйчници; хиперандрогенизъм; пациент-докладвани измервания; гонартроза

Изтеглете целия брой 3/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?