Клъстерна класификация на захарен диабет

Автор: Бечева, Елена А., Илиев, Димитър А., Станчев, Павел Е., Орбецова, Мария М.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги“,
Катедра по Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив

Резюме:

Захарният диабет е хронично заболяване, представляващо значим здравен, медико-социален и икономически проблем. Сложната етиопатогенеза предполага разделянето му на повече от досега познатите основни типове – захарен диабет тип 1, захарен диабет тип 2, гестационен захарен диабет и симптоматичен захарен диабет. Въвеждането на нова клъстерна класификация, разделяща пациентите на 5 специфични групи, би помогнало на специалистите да индивидуализират терапевтичния си подход и добре да дефинират наличието на усложнения още при поставянето на диагнозата. С помощта на оценяването на следните 6 показателя – възраст, индекс на телесна маса (ИТМ), НвА1с, наличие на анти-GAD65 антитела, оценка на бета-клетъчната функция (НОМА2-B) и на инсулиновата резистентност (НОМА2-IR), захарният диабет може да бъде отнесен в някоя от следните групи – тежък автоимунен, тежък инсулин-дефицитен, тежък инсулин-резистентен, лек, свързан със затлъстяване, и лек, свързан с възрастта захарен диабет. Стремежът към персонализиран подход би подобрил здравето на пациентите, би отложил инвалидизиращите усложнения и би намалил здравните разхои, насочвайки ги към профилактика и третиране на конкретното заболяване. В настоящата обзорна статия са разгледани в частност специфичните характеристики на различните клъстери, тяхната честота и обвързаност с конкретно усложнение, базирани на данни от различни проучвания сред популации по света, показващи тяхната значимост и необходимост от използване в ежедневната практика.

Изтеглете целия брой 2/2023

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?