Клинико-морфологични белези на три случая с първичен лимфом на щитовидната жлеза

Брой: 1/2004

Автор: Р. Иванова, Н. Кънев, П. Каранова, Р. Ковачева, Р. Б. Иванова, М. Генова* Клиничен център по Ендокринология и геронтология, Медицински университет, *Национален център по хематология и трансфузиология, София

Абстракт: 

Целта на настоящето проучване бе анализ на клинико-морфологичните особености и диагностичния подход при 3 болни с лимфом на щитовидната жлеза. Пациентите са жени на възраст от 52 до 78 години, с предшестващ тиреоидит на Хашимото. Клиничната изява бе бързо нарастваща струма, а при 2 от тях и компресивен синдром. При всички болни беше проведено ехографско изследване и ТАБ на щитовидната жлеза. При 2 случая беше поставена цитологична диагноза неходжкинов лимфом, а при 1 – тиреоидит на Хашимото (фалшиво негативен). Хирургично лечение (частична резекция на щитовидната жлеза) бе проведено при 2 от болните, включително болната с цитологична диагноза тиреоидит на Хашимото. Въз основа на цитологичното (1 болна), хистологично и имуноцитохимично изследване при трите болни беше поставена окончателната диагноза първичен лимфом на щитовидната жлеза в съчетание с тиреоидит на Хашимото: неходжкинов В-клетъчен, дифузен едроклетъчен тип с висока степен на малигненост лимфом (в 2 от случаите) и не­ходжкинов В-клетъчен лимфом, фоликуларен тип с междинна степен на малигненост (при 1 болна; по REAL класификацията). Анализът на данните показва, че първичният лимфом на щитовидната жлеза се развива най-често при жени, на възраст след 50 години и в съчетание с тиреоидита на Хашимото. Ехографското изследване и ТАБ на щитовидната жлеза с цитология при болни с тиреоидит на Хашимото и данни за бързо растяща струма са полезен и ценен метод за диагнозата на тиреоидния лимфом.

При несигурна цитологична диагноза е необходима хистологична верификация. Коректната хистологична и имунохистохимична диагноза имат съществено значение за стадирането налимфома, лечението и прогнозата на болните.

Ключови думи: първичен тиреоиден лим­фом, диагноза

Изтеглете целия брой 1/2004

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?