Коя е причината за дефицит на витамин D – известните рискови фактори, сезонната динамика или неприемането му?

Автор: Анна-Мария И., Моллова, Екатерина В., Влахов, Йордан Д., Трифонова, Бояна Ц., Мекова, Ралица В

Клиника по Ендокринология и метаболитни заболявания, Университетска болница Софиямед, Медицински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

 

Дефицитът на витамин D е глобален здравен проблем, който засяга милиарди хора по света. Целта на настоящото проучване е да се изследва връзката между дефицита на витамин D и известните рискови фактори, да се оцени ролята на сезона и най-важното, да се определи важността от системно заместване с витамин D в болничния материал през двата основни сезона в нашата страна – зима и лято. Материал и методи: Изследвани са на случаен принцип 199 пациенти, от които 65 мъже (32,7%) и 134 жени (67,3%), редовно приети в Клиниката по ендокринология през 2022 г. Избрани са болни от два сезона: зима – n=96 (48,2%) и лято – n=103 (51,8%). Глюкозата е определена количествено, като се използва ензимен референтен метод с хексокиназа (реагент на Roche) на анализатор Cobas e501. Нивото на серумния креатинин е определяно чрез кинетичен Jaffe (компенсиран метод) и eGFR е изчислена съгласно формулата MDRD. Нивото на 25(OH)D е определяно чрез хемилуминесцентен имуноанализ (CLIA) и са дефинирани 3 категории нива на 25(OH)D: 1. Дефицит – <10 ng/mL 2. Недостатъчност – 10-29,99 ng/mL; 3. Достатъчност – ≥30 ng/mL. Резултати: Болните от настоящия материал са избрани с точно определени диагнози, които са известни като директни рискови фактори за недостатъчност/дефицит на витамин D: 75,4% с BMI >25 kg/m2 ; 43% със стомашно-чревни, респ. чернодробни заболявания; 15,1% с хроничен прием на антидепресанти; 15,6% с eGFR<60 ml/min; два пъти повече жени отколкото мъже. Така се създават условия за очакваните недостатъчност или дефицит на витамин D. Средното ниво на витамин D общо за двата сезона при изследваните 199 пациенти е ниско 23,49±10,86 ng/mL. Ниското ниво на витамин D сред изследваните болни се определя до голяма степен от два пъти по-големия брой на жените. Въпреки че са с десетилетие по-възрастни (40-80 г.) лятната група има значително по-високо ниво на витамин D в сравнение с десетилетие по-младите болни (30-70 г.) през зимата (27,04±11,48 ng/ml спрямо 19,68±8,65 ng /mL, р<0,001). На фона на идентични рискови фактори в цялата група от 199 пациенти (затлъстяване, стомашно-чревни и чернодробни заболявания, eGFR ≤60 ml/min, антидепресанти, сезон) основният фактор се явява приемът на витамин D. Оказва се, че само 29% (n=58) от болните приемат, а 71% (n=141) не приемат този витамин. Шокиращо е, че 1/3 от тези 141 болни никога не са приемали витамин D. В нашата популация липсва системно заместване с витамин D.

Заключение: Медицинската общност все още е изправена пред много важната задача да образова и създаде традиции за заместване на витамин D във всички възрастови групи, което ще има важни последици за здравето на населението.

Изтеглете целия брой 4/2023

 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?