Лечение на болни с диабетна невропатия с Milgamma N

Брой: 3/1996

Автор: Цв. Танкова, А. Христова*, Д. Коев, Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология – Медицински университет София * Клиника по спешна неврология, Университетска болница „Царица Йоанна" – Медицински университет – София

Абстракт:
 
При 50 болни с диабетна невропатия – 27 жени и 23 мъже, на средна възраст 41,3 ± 9,2 г. с давност на захарния диабет 11,7 ± 5,2 г., проведохме лечение с Milgamma N-капсули (Worwag Pharma) no схема 21 дни 4 х 2 и 69 дни 3×1 капсула. Преди започване на лечението, на 21-ия ден и в края на третия месец проследихме субективните оплаквания на пациентите, вибрационния усет, неврологичния статус, а при една част от тях проведохме тестове за автономна невропатия и ЕМГ. Субективните оплаквания на болните намаляха още в края на първата седмица, като почти напълно отзвучаха след първия месец. Болката бе оценена по 20-степенна скала. В хода на лечението болните съобщиха за намаляването й още в края на втората седмица, като на 21-ия ден тя спадна с 35% (от 12 изходно на 7,8), а в края на тримесечния период с 67% (на 4). Някои болни съобщиха за изчезване на нощните крампи. При една болна с тежка форма на диабетна ентеропатия наблюдавахме значително подобрение в хода на лечението, като след първия месец дефекациите се нормализираха. Наблюдавахме подобрение също в някои показатели за сърдечна автономна невропатия при част от болните. Вибрационният усет бе изследван с помощта на градуирания камертон на Rydel-Seiffer (0-8) на три места на двата крака. Преди започване на лечението при всички болни бе установен снижен вибрационен усет на върха на палеца – от 0 до 4,0 (средно 2,5 ± 0,6), на първа метатарзална кост от 0 до 4,5 (средно 2,9 ± 1,1) и на медиалния лареол от 0 до 5,0 (средно 3,4 ± 1,3). Още на 21-ия ден от лечението вибрационният усет се увеличи средно с 0,5-0,7, а в края на тримесечния период с около 1,5 на всички места, като на върха на палеца достигна 4,4 ± 0,7 (р < 0,01), на първа метатарзална кост 4,9 ± 0,7 (р < 0,01) и на медиалния малеол – 5,0 ± 1,0 (р < 0,01). ЕМГ показаха подобрение в скоростта на провеждане на някои двигателни и сетивни нерви при част от изследваните болни. Нашият опит досега показва, че лечението с Milgamma N е ефективно средство при диабетна невропатия.
 
Ключови думи: диабетна невропатия, лечение, вибрационен усет.

Изтеглете целия брой 3/1996

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?