Мио-инозитол в лечението на жени със синдром на поликистозни яйчници (PCOS)

Автор: Орбецова, Мария М.1, Колева, Даниела Ив.1, Пехливанов, Благовест К.2

1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, Катедра Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив
2 Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ “Селенa”, Катедра Акушерски грижи, Медицински университет, Пловдив

 

Резюме:

Въведение: Синдромът на поликистозни яйчници (PCOS) със съпътстващите инсулинова резистентност и компенсаторна хиперинсулинемия се възприема за типичен полово-специфичен модел на метаболитен синдром. Напоследък са представени все повече данни за благоприятните метаболитни и клинични ефекти на мио-инозитол в комбинация с фолиева киселина при лечение на жени с PCOS.

Цел: Да се оцени ефектът от приложение на мио-инозитол върху основни клинични, метаболитни и хормонални показатели при жени с PCOS.

Материал и методи: В проучването са обхванати 72 инсулинорезистентни жени с PCOS и наднормено телесно тегло (диагностицирани съгласно Ротердамските критерии на ESHRE-ASRM, 2003), лекувани в рамките на 6 месеца с 2 г мио-инозитол + 0,4 мг фолиева киселина (Inofolic®, LO.LI Pharma, Rome, Italy) 2 x 1 саше като монотерапия. При всички участнички е извършена оценка на основни антропометрични, клинични, биохимични и хормонални показатели преди и след провеждане на лечението.

Резултат: Установява се значимо понижение на телесно тегло, ИТМ, процент мастна тъкан, съотношение ЛХ/ФСХ, пролактин, андростендион, общ тестостерон, 17-ОН прогестерон, НОМА-индекс, площ под кривата на инсулина (AUC инс), оценена по време на орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ), както и сигнификантно подобрение в липидния профил при всички лекувани пациентки. Регистрира се нормализиране на менструалната цикличност при значим процент от жените с първоначално нередовен менструален цикъл – промените са забелязани още след 3-ия месец от лечението.

Заключение: Данните от нашето проучване потвърждават наличието на благоприятни ефекти от лечението с мио-инозитол върху придружаващите метаболитни/хормонални отклонения, както и върху менструалните нарушения при жени с PCOS. Действието му до голяма степен може да се обясни с постигнатата сигнификанта редукция на телесно тегло, подобряването на инсулиновата чувствителност и възстановяването на нормалната яйчникова функция.

Ключови думи: синдром на поликистозни яйчници – мио-инозитол – инсулинова резистентност – овулация

Изтеглете целия брой 1/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?