Натриев йодиден симпортер – откритие с многообещаващо приложение в клиничната тиреоидология, нуклеарната медицина и онкологията

Брой: 4/2003

Автор: Г. Кирилов, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София

Абстракт:

Натриевият йодиден симпортер (НИС) е мембранен гликопротеин, който медиира активното йодно поглъщане в щитовидната жлеза и редица други екстратиреоидни тъкани. Клонирането и характеризирането на гена на НИС отвори пътя за развитие на нова генна терапия и радиоизотопно-базирана терапевтична стратегия, а също така и на радиоизотопна генна визуализираща система. Целевото експресиране на НИС в малигнени клетки би позволило на тези клетки да концентрират йод и да от плазмата и следователно да се разкрие възможност за радиойодна терапия. От друга страна, изглежда, че НИС е потенциален автоантиген, който може да играе роля в патогенезата на автоимунните тиреоидни заболявания.

Ключови думи: Натриев йодиден симпортер (НИС), тиреоиден автоимунитет, тиреоидна хормоносинтеза, карцином на млечната жлеза.

 

Изтеглете целия брой 4/2003

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?