ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДЕ – 2017 г.

image1
Общо отчетноизборно събрание на Българско дружество по ендокринология
На 11 март 2017 година се проведе Общо отчетноизборно събрание на Българскодружество по ендокринология (БДЕв зала Европа на хотел Рамада, „Мария Луиза“№131, София. Присъстваха 152 члена на БДЕ.
За Председател на Отчетноизборното събрание бе избран Доц. Пламен Попиванов,който ръководи протичането му. Бяха избрани Комисия по предложенията и Комисия
по избора.
Направи се отчет за периода 10.01.2014–10.03.2017 г. Доклади изнесоха Проф. Анна
Мария Борисова (Отчетен доклад на Управителния съвет на БДЕ), Проф. МарияОрбецова (Отчетен доклад на Главния редактор на сп. Ендокринология), Др БоянHончев (Отчетен доклад на Ревизионната комисия). Подробен анализ на работата наРъководството на БДЕ направи Проф. АннаМария Борисова, която обобщи накрая
изпълнените задачи.
След проведените дебати и направени предложения от членовете на Общотосъбрание на БДЕ, под Ръководството на Комисията по избора се подготвиха двебюлетини с предложенията за: Първа бюлетина  Ръководство и Председател наБДЕ; Втора бюлетина  Ревизионна комисия – председател и членове; Главенредактор и Редакционна колегия на сп. Ендокринология. Комисията по избора провериобщия брой получени бюлетини и установи, че те са 152 (сто петдесет и две). Проведесе преброяване на гласовете за всеки предложен член на БДЕ за участие вРъководните органи на Сдружението. Приложени са работните документи попроведеното изброяване на гласовете. Изборният процес приключи в 13.00 часа на11.03.2017 г. Резултатите от избора обяви Председателят на Комисията по избора Др Виктор Маргаритов:
Председател  Проф. АннаМария Борисова
Управителен съвет  Проф. Цветалина Танкова, Др Александър Шинков, Проф.Мария Орбецова, Проф. Михаил Боянов, Проф. Кирил Христозов, Доц. МалинаПеткова, Проф. Жулиета Геренова, Доц. Иван Цинликов, Проф. Здравко Каменов, Др
Алекси Делчев.
Ревизионна комисия:
Председател  Др Боян Нончев и членове Др Красимир Анастасов, Др Роза Бобева,
Др Валя Мичорова, Др Анелия Мишева.Главен редактор на сп. Ендокринология  Проф. Мария Орбецова
На Заседание на Ръкoводството на БДЕ на 5 април 2017 г. се взеха решения относно:
Секретар на БДЕ  Проф. Цветалина Танкова Касиер на БДЕ  Др Александър Шинков.
Редакционна колегия и съвет на сп. Ендокринология:
1. Анелия Томова / Aneliya Tomova
2. АннаМария Борисова / Anna-Maria Borissova
3. Атанаска Еленкова / Atanaska Elenkova
4. Владимир Христов / Vladimir Christov
5. Георги Кирилов / Georgi Kirilov
6. Драгомир Коев / Dragomir Koev
7. Живка Бонева / Zhivka Boneva
8. Жулиета Геренова / Julieta Gerenova
9. Здравко Каменов /  Zdravko Kamenov
10. Иван Цинликов / Ivan Tzinlikov
11. Илиана Атанасова / Iliana Atanassova
12. Калинка Коприварова / Kalinka Koprivarova
13. Катя Тодорова / Katia Todorova
14. Кирил Христозов / Kiril Hristozov
15. Лидия Коева / Lidia Koeva
16. Малина Петкова / Malina Petkova
17. Митко Митков / Mitko Mitkov
18. Михаил Боянов / Mihail Boyanov
19. Нарцис Калева / Nartsis Kaleva
20. Пламен Попиванов / Plamen Popivanov
21. Радка Савова / Radka Savova
22. Русанка Ковачева / Roussanka Kovatcheva
23. Сабина Захариева / Sabina Zacharieva
24. Филип Куманов / Philip Kumanov
25. Цветалина Танкова / Tsvetalina Tankova 
Почетен Главен редактор на сп. Ендокринология  Проф. Боян Лозанов
Комисия по етика с Председател Доц. Живка Бонева и членове Доц. ПламенПопиванов, Др Валя Мичорова, Др Виктор Маргаритов, Др Емил Младенов.
Борд по извънболнична помощ по ендокринология с Председател Др АлексиДелчев и членове Др Елка Димитрова, Др Пенка Велкова, Др Роза Бобева, ДрИванка Костова, Др Красимир Анастасов.   
Определиха се датите за националните събития на БДЕ през 2018 г:
– 13-14.04.2018 г. – Училище на БДЕ на тема „Полови жлези“
– 11-13.10.2018 г. – XIIти Национален конгрес на БДЕ, Гранд хотел Пловдив

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?