Обзор на инструментите за измерване на качеството на живот при пациенти с ендокринни заболявания

Автор: Левтерова, Боряна А.1, Орбецова, Мария М.2

1 Катедра по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет, Пловдив
2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, Медицински Факултет, МУ, Пловдив

 

Резюме:

Ендокринните и метаболитните заболявания са сред най-често срещаните съвременни хронични страдания. Съществуват множество инструменти за оценка на свързано със здравето качество на живот при лица с ендокринна патология.

Целта на настоящото изследване беше да се направи систематичен преглед на най-широко използваните стандартизирани инструменти за измерване на свързано със здравето качество на живот при пациенти с ендокринна патология.

Материал и методи: Инструментите включени в настоящият обзор са селектирани от най-голямата научна база данни PROQOLID, включваща различни въпросници за оценка, ориентирани към пациента.

Резултати: На включващите критерии отговаряха 3 генерични въпросници, 3 специфични въпросници при захарен диабет и 5 специфични въпросници при друга ендокринна патология.

Заключение: Оценката на симптомите, здравния статус и качеството на живот е от съществено значение за мениджмънта и мониторирането на хроничните заболявания и за подпомагане на диагностиката. Този преглед трябва да бъде полезен за клиницисти и изследователи, за вземане на информирани решения при оказване на пациент-центрирани здравни грижи в ежедневната ендокринологична практика.

Ключови думи: качество на живот; инструменти за оценка на свързано със здравето качество на живот, ендокринни заболявания, метаболитни заболявания

Изтеглете целия брой 2/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?