Определяне на референтни стойности на андрогенни стероиди в урината при българска популация във възрастта 16-30 години

Автор: Шейтанова, Таня З.1, Заркова, Виолета Л.1, Орбецова, Мария М.2, Генчев, Генчо Д.3

1. Лаборатория за Допингов контрол, Антидопингов Център
2. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по
Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив
3. Катедра по Икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ, София

Резюме: Андрогенните стероиди са широко разпространени сред спортистите и употребата им в
най-различни форми е основен проблем в съвременния спортен свят. Програмата на Световната Анти-допингова Агенция (WADA) за биологични паспорти на спортисти въвежда стандартизиран модул (т.нар. “стероиден профил”) за всеки спортист, който позволява да се идентифицират приети екзогенно анаболни андрогенни субстанции от Забранителния списък. Доказано е, че стероидният профил се влияе от пол, възраст, физическа активност, диета и етническа принадлежност.

Цел: Определяне на референтни стойности на стероиди в урината при репрезентативна извадка от българска популация клинично здрави мъже и жени във възрастта 16-30 години, спортуващи в свободното време, с оглед създаване на национални норми за показателите от стероидния профил.

Материал и методи: Проучването е проведено в периода 2016-2017 г. и обхваща 1189 клинично здрави
и спортуващи в свободното време лица във възрастта 16-30 години, от които 840 (70,6%) мъже и 349 (29,4%) жени. Групите участници са географски равномерно разпределени в страната. Изследвани са показателите тестостерон (T); епитестостерон (EpiT) и тяхното съотношение (Т/ЕpiT); андростерон (A); етиохоланолон (Etio); 5α-андростан-3α,17β-диол (5α-diol); 5β-андростан-3α,17β-диол (5β-diol) в уринни проби. Количественото определяне на стероидите е извършено чрез газова хроматография с мас спектрометрия.

Резултати: Определени са референтни стойности за Т, EpiT, Т/ЕpiT, А, Etio, 5α-diol, 5β-diol. Представен е обхватът от 2,5 до 97,5 персентил с 95% доверителен интервал на изследваните компоненти на стероидния профил поотделно за двата пола

Заключение: Създадената национална база данни за показателите на стероидния профил ще послужи за сравняване на индивидуалните резултати от “биологичния паспорт” при младото поколение
български спортисти, както и за продължителното им проследяване по време на и извън състезания,
за да бъдат елиминирани погрешни интерпретации на настъпили отклонения

Ключови думи: анаболни андрогенни стероиди; Програма за биологични паспорти на спортисти;
стероиден профил; референтни стойности; газова хроматография с мас спектрометрия

Изтеглете целия брой 2/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?