Остеопороза – принципи на диагностика, профилактика и лечение

Брой: 4/1998

Автор: А.-М. Борисова, Клиничен център по ендокринология и геронтология – София

Абстракт: 
 
Остеопорозата е хронично, прогресивно, метаболитно костно заболяване, което подлежи на профилактика и лечение. Остеопорозата е изключително важен обществен здравен проблем поради „епидемичното" й разпространение сред жените на средна възраст и остеопорозните фрактури. Необходимо е да се създадат и въведат ефективни програми за профилактика на остеопорозата, с което ще се подобри здравният статус на жените на средна възраст и, от друга страна, ще се намалят значимо огромните разходи за лечението на остеопорозните фрактури.

Рискови фактори за остеопорозни фрактури: ниска костна плътност, висок костен търновер, нарушено качество на костта.

На профилактика подлежат: лица с рискови фактори за развитие на остеопороза, лица с остеопения.

Алгоритъм на остеопорозната профилактика: 1) кинезитерапия; 2) отказ от тютюнопушене; 3) подходяща диета; 4) суплементация с калций и витамин D; 5) ХЗЛ.

На лечение подлежат: лица с остеопороза, лица с остеопения и наличие на други рискови фактори за развитие на остеопороза, лица с налична фрактура.

Алгоритъм на антиостеопорозното лечение: 1) кинезитерапия; 2) отказ от тютюнопушене; 3) подходяща диета; 4) суплементация с калций и витамин D; 5) ХЗЛ; 6) Calcitonin; 7) Bisphosphonates; 8) Fluoride; 9) Ipriflavon; 10) Raloxifene; 11) Tibulone.

Преди вземане на решение за провеждане на лечение трябва да се прецени конкретната ситуация.

Целта на профилактиката и лечението на остеопорозата е не просто козметика на костната плътност, а подобрение в качеството на живот.

Ключови думи: остеопороза – диагностика, профилактика, лечение.

Изтеглете целия брой 4/1998

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?