Оценка на нивата на прооксидативни и антиоксидантни маркери в експериментални животински модели с различни диетични режими

Автор: Строкова-Стоилова, Маргарита В.1, Попова, Даниела В.2, Пешев, Райко Д.3, Андреева-Гатева, Павлина А.1

1 Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински университет, София
2 Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения, УМБАЛ “Царица Йоанна”, София
3 НРЛ ТСЕ към НДНИВМИ

 

Резюме:

Оксидативният стрес е ключов фактор за здравето и патогенезата на редица обменни заболявания. Той настъпва, когато производството на реактивни кислородни видове (ROS) надвишава ендогенната антиоксидантна активност. Кетогенната диета – нисковъглехидратна диета богата на мазнини, може да повлиява оксидативния стрес, въздействайки на митохондриалното количество и/ или качество и вероятно да спомага за удължаване на живота. Суплементирането с витамин D може да намали нивата на чернодробен оксидативен стрес и да подобри възпалението чрез намаляване на липидната пероксидация и производството на цитокини.

Целта на настоящето проучване е да оценим нивата на Глутатион пероксидаза като антиоксидантен маркер и 8-OHdG като прооксидантен маркер при опитни животни, подложени на кетодиета, суплементирани с Витамин D, приемащи кетодиета и витамин D едновременно и контролна група на стандартна диета.

Методи: 40 броя опитни животни (мъжки мишки) бяха резделени на четири групи (n=10 във всяка група) и бяха подложени на различни хранителни режими и суплементиране за 30 дни.

Резултати: Най-високи нива на антиоксидантния маркер глутатион пероксидаза и най-ниските нива на прооксидантния маркер (8-OHDG) са наблюдавани в групата с кетодиета + витамин D, показвайки най-високата антиоксидантна сила на тази комбинация. Само Витамин D и само кетодиетата показват по-високи нива на глутатион пероксидаза и по-ниски нива на 8-OHDG в сравнение с контролната група.

Необходими са допълнителни проучвания, които изследват задълбочено влиянието на различни хранителни режими и суплементирането на витамини за оптимално повлияване на оксидативния стрес и клетъчното стареене.

Ключови думи: оксидативен стрес, кетогенна диета, витамин D

Изтеглете целия брой 2/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?